My articles

Fagrådet kommer blant annet med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:38
I dag er digitalisering noe av det viktigste bedrifter, det offentlige og samfunnet er opptatt av. For å sikre gode innspill i dette skiftet er Fagråd IT en viktig informasjonskilde og aktør for innovasjon gjennom teknologi.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:37
Tromsøregionen er en helårlig reiselivsdestinasjon og kulturby og ble i 2018 kåret til verdens tredje beste opplevelsestur. Fagråd for reiseliv, arrangement og kultur skal bidra til å befeste Tromsø sin posisjon som reiselivsdestinasjon, kulturhovedstad og møtested i Nordområdene.
Fredag, 26 februar, 2016 - 14:36
Bolig
– Sentrumsplanen skal revideres, sa byrådsleder Kristin Røymo i møte med boligbransjen torsdag 4. februar.
Fredag, 5 februar, 2016 - 14:45
Høring
Næringsforeningen er positiv til at arbeidet med Sentrumsløftet videreføres gjennom planlegging av ut-videlse av eksisterende parkeringsanlegg i fjell.
Fredag, 29 januar, 2016 - 12:11
Byggebørs
Byggebørsen 2016 samlet over 80 deltagere for å høre om mer enn 150 prosjekter og innkjøp til over 5 milliarder kroner de neste årene.
Fredag, 29 januar, 2016 - 10:11
Høring
Næringsforeningen er svært positiv til at det er iverksatt arbeid med en ny kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. En ny tverrforbindelse vil være et viktig grep for dagens og fremtidig trafikkavvikling i Breivika og Giæverbukta.
Mandag, 4 januar, 2016 - 11:17
Høring
Regional plan for handel og service i Troms er en revisjon av fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms (2004) og skal erstatte denne. Planen inneholder regionale planbestemmelser og retningslinjer for lokalisering og etablering av nye, samt utvidelse av eksisterende større handelsetableringer i Troms fylke.
Torsdag, 8 oktober, 2015 - 11:12
Høring
SPUTS har identifisert 63 ulike uterom i Tromsø sentrum. Samlet prioritet for fornyelse er 180 000 m2, hvor på kostnadene er kalkulert til 400 millioner kroner.
Tirsdag, 7 juli, 2015 - 11:00
Høring
Næringsarena Nord ber Regjeringen vente med søndagsåpne butikker.
Tirsdag, 30 juni, 2015 - 10:55
Høring
Kommuneplanen er kommunens langsiktige overordnede plan med tidshorisont mot 2026. Kommunepla-nen er et strategisk styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.
Fredag, 8 mai, 2015 - 09:26
Høring
Kommuneplanen er kommunens langsiktige overordnede plan med tidshorisont mot 2026. Kommuneplanen er et strategisk styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.
Torsdag, 7 mai, 2015 - 09:13
Høring
Det fremlagte forslaget til Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæring er et viktig og svært positivt tiltak fra Troms fylkeskommune. Næringsforeningen i Tromsøregionen stiller seg bak planens formål om å øke gjennomføringen i den videregående opplæringen.
Fredag, 10 april, 2015 - 13:24
Høring
Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på Fylkesplan for Troms 2014-2025. Formålet med sistnevnte er å etablere et felles og omforent grunnlag for den strategiske utviklingen av Troms fylke.
Fredag, 10 april, 2015 - 10:48
Høring
Kystplan Tromsøregionen er en interkommunal kystsoneplan hvor kommunene Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Målselv og Tromsø i fellesskap søker å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystemer.
Onsdag, 4 mars, 2015 - 11:41
Høring
Tromsø kommune opplever økende driftsutgifter i det kommunale avløpsnettet som følge av fettholdig avløpsvann.
Mandag, 2 februar, 2015 - 17:06
Høring
Forslaget til planprogram for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse mellom Kvaløya og Tromsøya har som formål å få en vedtatt kommunedelplan på de nevnte strekningene som viser traséer for de fremtidige riks- og fylkesvegene.
Mandag, 2 juni, 2014 - 09:29
Høring
Planprogrammet for kommuneplanens samfunns- og arealdel skal beskrive formålet med det kommende kommuneplanarbeidet, herunder viser hvilke områder som har prioritet og hvilke utrendningsbehov som er nødvendig.
Torsdag, 15 mai, 2014 - 09:26
Høring
Joint Barents Transportplan (JBTP) ble presentert 24. september 2013 etter en bestilling fra styringsgruppen i Barents Euro-Arctic Transport Area (BEATA)
Tirsdag, 28 januar, 2014 - 08:29
Høring
NFTR er positiv til både Folkebad og nye idrettsanlegg, men mener disse må utformes og budsjetteres i henhold til innbyggernes og idrettens behov.
Fredag, 22 november, 2013 - 08:09

Sider