Debatt

Når kan vi frisk­melde fylkes­veiene?

Regionsjef Randi Pedersen i MEF debatterer vedlikeholdet av fylkesveiene.
Mandag, 9 mai, 2016 - 01:05

Kilde: MEF

Kommunaldepartementet avgjorde nylig at Troms fylkeskommune feilaktig hadde brukt regionale utviklingsmidler til å ruste opp en veitunnel fylkeskommunen mente var «svært farlig». Resultatet er at Troms trekkes for millionbeløp i neste års tilskuddsramme. Uavhengig av departementets avgjørelse viser saken med all tydelighet de utfordringene mange fylkeskommuner står overfor som veieier. Forvaltningen av fylkesveien må løftes opp i debatten om kommende Nasjonal transportplan.

Stort vedlikeholdsetterslep

Vedlikeholdsetterslepet på det offentlige veinettet har bygd seg opp over flere tiår, og er nå beregnet å være nesten 100 mrd. kroner på landsbasis. Transportetatene presenterte i februar sitt grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29. Dokumentet gir grunn til optimisme, men kan også bety at gapet mellom standarden på riks- og fylkesveinettet fortsetter å vokse ytterligere.

Når det gjelder riksveiene anbefaler transportetatene i grunnlagsdokumentet å hente inn forfallet innen utgangen av 2029. Prisen er 36 mrd. kroner og ambisjonen er svært etterlengtet. Omtalen av fylkesveiene er imidlertid mer dyster lesning. Forfallet anslås til 50-85 mrd. kroner. Verst er det i Troms, Nordland og Hordaland.

Viktigere enn tallene i seg selv er effektene for brukere og næringsliv. Kun halvparten av fylkesveiene har tilfredsstillende dekketilstand, og en trafikant på fylkesveinettet har om lag 50 prosent høyere gjennomsnittlig risiko for å bli hardt skadd eller omkomme sammenlignet med ferdsel på riksveiene.

Fornyelsesprogram for fylkesveiene

Transportetatene synes å levne fylkesveiene liten sjanse til snarlig friskmeldeling. Det anslås at fylkeskommunene vil ha opptil to milliarder kroner for lite til veidrift og vedlikehold årlig fram mot 2029. Hvis etterslepet på riksveiene i samme periode hentes inn sitter vi igjen med fylkesveier som har blitt redusert til et annenrangs veinett, med store forskjeller i skaderisiko og framkommelighet.

Samtidig finnes det lyspunkter i etatenes anbefalinger. På bakgrunn av de omfattende kostnadene knyttet til utbedringer av fylkesveiene oppfordres det i grunnlagsdokumentet til at det vurderes et eget fornyelsesprogram.

Det er imidlertid liten grunn til å tro at et slik program vil gi reell effekt uten økt økonomisk bidrag fra statlig hold. Fylkeskommunene har gjort sitt beste med det ressursgrunnlaget de har hatt til rådighet. Mange har imidlertid tøyd strikken langt når det gjelder lånefinansiering til samferdselsinvesteringer. Det økonomiske handlingsrommet framover er trangt. 

I grunnlagsdokumentet til kommende NTP foreslår Statens vegvesen også at staten overtar ansvaret for 787 km fylkesvei av hensyn til næringstransporten. Forslaget bør leses som en erkjennelse av at forvaltningsreformen fra 2010, hvor 17 000 km riksvei ble overført til fylkeskommune, ikke har gitt de resultatene man så for seg.

Vedlikeholdsarbeid tar hele bransjen i bruk

Vi kommer ikke utenom at de økonomiske realitetene Norge står overfor har endret seg drastisk i løpet av det siste året. Kampen om prioriteringene i kommende statsbudsjett vil trolig hardne til. Skulle imidlertid arbeidsledigheten øke kan nettopp vedlikeholdsarbeid være et godt mottiltak.

I motsetning til investeringsprosjektene er ikke vedlikehold beheftet med evinnelige planprosesser og omkamper. Spaden kan settes i jorda raskt. Videre kan forfallstiltakene utlyses enkeltvis eller i større pakker og slik bidra til å ta hele anleggsbransjen i bruk.

Grunnlagsdokumentet fra transportetatene gir ikke grunn til å friskmelde fylkesveiene. Etatene peker imidlertid på riktig medisin. Forslaget skal nå til politisk behandling og fylkesveiene må være en del av debatten. Politikerne bør følge anbefalingene om et fornyelsesprogram, og med det gripe muligheten til å rette opp i årelang forsømmelse. Det vil utvilsomt glede både trafikanter og næringsliv.

Emneord: 
Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47