Debatt

Når kan vi frisk­melde fylkes­veiene?

Regionsjef Randi Pedersen i MEF debatterer vedlikeholdet av fylkesveiene.
Mandag, 9 mai, 2016 - 01:05

Kilde: MEF

Kommunaldepartementet avgjorde nylig at Troms fylkeskommune feilaktig hadde brukt regionale utviklingsmidler til å ruste opp en veitunnel fylkeskommunen mente var «svært farlig». Resultatet er at Troms trekkes for millionbeløp i neste års tilskuddsramme. Uavhengig av departementets avgjørelse viser saken med all tydelighet de utfordringene mange fylkeskommuner står overfor som veieier. Forvaltningen av fylkesveien må løftes opp i debatten om kommende Nasjonal transportplan.

Stort vedlikeholdsetterslep

Vedlikeholdsetterslepet på det offentlige veinettet har bygd seg opp over flere tiår, og er nå beregnet å være nesten 100 mrd. kroner på landsbasis. Transportetatene presenterte i februar sitt grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29. Dokumentet gir grunn til optimisme, men kan også bety at gapet mellom standarden på riks- og fylkesveinettet fortsetter å vokse ytterligere.

Når det gjelder riksveiene anbefaler transportetatene i grunnlagsdokumentet å hente inn forfallet innen utgangen av 2029. Prisen er 36 mrd. kroner og ambisjonen er svært etterlengtet. Omtalen av fylkesveiene er imidlertid mer dyster lesning. Forfallet anslås til 50-85 mrd. kroner. Verst er det i Troms, Nordland og Hordaland.

Viktigere enn tallene i seg selv er effektene for brukere og næringsliv. Kun halvparten av fylkesveiene har tilfredsstillende dekketilstand, og en trafikant på fylkesveinettet har om lag 50 prosent høyere gjennomsnittlig risiko for å bli hardt skadd eller omkomme sammenlignet med ferdsel på riksveiene.

Fornyelsesprogram for fylkesveiene

Transportetatene synes å levne fylkesveiene liten sjanse til snarlig friskmeldeling. Det anslås at fylkeskommunene vil ha opptil to milliarder kroner for lite til veidrift og vedlikehold årlig fram mot 2029. Hvis etterslepet på riksveiene i samme periode hentes inn sitter vi igjen med fylkesveier som har blitt redusert til et annenrangs veinett, med store forskjeller i skaderisiko og framkommelighet.

Samtidig finnes det lyspunkter i etatenes anbefalinger. På bakgrunn av de omfattende kostnadene knyttet til utbedringer av fylkesveiene oppfordres det i grunnlagsdokumentet til at det vurderes et eget fornyelsesprogram.

Det er imidlertid liten grunn til å tro at et slik program vil gi reell effekt uten økt økonomisk bidrag fra statlig hold. Fylkeskommunene har gjort sitt beste med det ressursgrunnlaget de har hatt til rådighet. Mange har imidlertid tøyd strikken langt når det gjelder lånefinansiering til samferdselsinvesteringer. Det økonomiske handlingsrommet framover er trangt. 

I grunnlagsdokumentet til kommende NTP foreslår Statens vegvesen også at staten overtar ansvaret for 787 km fylkesvei av hensyn til næringstransporten. Forslaget bør leses som en erkjennelse av at forvaltningsreformen fra 2010, hvor 17 000 km riksvei ble overført til fylkeskommune, ikke har gitt de resultatene man så for seg.

Vedlikeholdsarbeid tar hele bransjen i bruk

Vi kommer ikke utenom at de økonomiske realitetene Norge står overfor har endret seg drastisk i løpet av det siste året. Kampen om prioriteringene i kommende statsbudsjett vil trolig hardne til. Skulle imidlertid arbeidsledigheten øke kan nettopp vedlikeholdsarbeid være et godt mottiltak.

I motsetning til investeringsprosjektene er ikke vedlikehold beheftet med evinnelige planprosesser og omkamper. Spaden kan settes i jorda raskt. Videre kan forfallstiltakene utlyses enkeltvis eller i større pakker og slik bidra til å ta hele anleggsbransjen i bruk.

Grunnlagsdokumentet fra transportetatene gir ikke grunn til å friskmelde fylkesveiene. Etatene peker imidlertid på riktig medisin. Forslaget skal nå til politisk behandling og fylkesveiene må være en del av debatten. Politikerne bør følge anbefalingene om et fornyelsesprogram, og med det gripe muligheten til å rette opp i årelang forsømmelse. Det vil utvilsomt glede både trafikanter og næringsliv.

Emneord: 
Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11