Debatt

Når kan vi frisk­melde fylkes­veiene?

Regionsjef Randi Pedersen i MEF debatterer vedlikeholdet av fylkesveiene.
Mandag, 9 mai, 2016 - 01:05

Kilde: MEF

Kommunaldepartementet avgjorde nylig at Troms fylkeskommune feilaktig hadde brukt regionale utviklingsmidler til å ruste opp en veitunnel fylkeskommunen mente var «svært farlig». Resultatet er at Troms trekkes for millionbeløp i neste års tilskuddsramme. Uavhengig av departementets avgjørelse viser saken med all tydelighet de utfordringene mange fylkeskommuner står overfor som veieier. Forvaltningen av fylkesveien må løftes opp i debatten om kommende Nasjonal transportplan.

Stort vedlikeholdsetterslep

Vedlikeholdsetterslepet på det offentlige veinettet har bygd seg opp over flere tiår, og er nå beregnet å være nesten 100 mrd. kroner på landsbasis. Transportetatene presenterte i februar sitt grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29. Dokumentet gir grunn til optimisme, men kan også bety at gapet mellom standarden på riks- og fylkesveinettet fortsetter å vokse ytterligere.

Når det gjelder riksveiene anbefaler transportetatene i grunnlagsdokumentet å hente inn forfallet innen utgangen av 2029. Prisen er 36 mrd. kroner og ambisjonen er svært etterlengtet. Omtalen av fylkesveiene er imidlertid mer dyster lesning. Forfallet anslås til 50-85 mrd. kroner. Verst er det i Troms, Nordland og Hordaland.

Viktigere enn tallene i seg selv er effektene for brukere og næringsliv. Kun halvparten av fylkesveiene har tilfredsstillende dekketilstand, og en trafikant på fylkesveinettet har om lag 50 prosent høyere gjennomsnittlig risiko for å bli hardt skadd eller omkomme sammenlignet med ferdsel på riksveiene.

Fornyelsesprogram for fylkesveiene

Transportetatene synes å levne fylkesveiene liten sjanse til snarlig friskmeldeling. Det anslås at fylkeskommunene vil ha opptil to milliarder kroner for lite til veidrift og vedlikehold årlig fram mot 2029. Hvis etterslepet på riksveiene i samme periode hentes inn sitter vi igjen med fylkesveier som har blitt redusert til et annenrangs veinett, med store forskjeller i skaderisiko og framkommelighet.

Samtidig finnes det lyspunkter i etatenes anbefalinger. På bakgrunn av de omfattende kostnadene knyttet til utbedringer av fylkesveiene oppfordres det i grunnlagsdokumentet til at det vurderes et eget fornyelsesprogram.

Det er imidlertid liten grunn til å tro at et slik program vil gi reell effekt uten økt økonomisk bidrag fra statlig hold. Fylkeskommunene har gjort sitt beste med det ressursgrunnlaget de har hatt til rådighet. Mange har imidlertid tøyd strikken langt når det gjelder lånefinansiering til samferdselsinvesteringer. Det økonomiske handlingsrommet framover er trangt. 

I grunnlagsdokumentet til kommende NTP foreslår Statens vegvesen også at staten overtar ansvaret for 787 km fylkesvei av hensyn til næringstransporten. Forslaget bør leses som en erkjennelse av at forvaltningsreformen fra 2010, hvor 17 000 km riksvei ble overført til fylkeskommune, ikke har gitt de resultatene man så for seg.

Vedlikeholdsarbeid tar hele bransjen i bruk

Vi kommer ikke utenom at de økonomiske realitetene Norge står overfor har endret seg drastisk i løpet av det siste året. Kampen om prioriteringene i kommende statsbudsjett vil trolig hardne til. Skulle imidlertid arbeidsledigheten øke kan nettopp vedlikeholdsarbeid være et godt mottiltak.

I motsetning til investeringsprosjektene er ikke vedlikehold beheftet med evinnelige planprosesser og omkamper. Spaden kan settes i jorda raskt. Videre kan forfallstiltakene utlyses enkeltvis eller i større pakker og slik bidra til å ta hele anleggsbransjen i bruk.

Grunnlagsdokumentet fra transportetatene gir ikke grunn til å friskmelde fylkesveiene. Etatene peker imidlertid på riktig medisin. Forslaget skal nå til politisk behandling og fylkesveiene må være en del av debatten. Politikerne bør følge anbefalingene om et fornyelsesprogram, og med det gripe muligheten til å rette opp i årelang forsømmelse. Det vil utvilsomt glede både trafikanter og næringsliv.

Emneord: 
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Nyhet
Norges Lastebileierforbund (NLF) gjør det lettere å kjøpe "Fair Transport". I denne forbindelse inviteres det til seminar i Tromsø den 22. august 2017.
Onsdag, 16 august, 2017 - 14:30
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nytt om navn
VICAN kurs og konferanse styrker staben med Marianne Saus som ny prosjektleder.
Torsdag, 27 april, 2017 - 09:28
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19
Nyhet
Tromsø markerer seg nå som en attraktiv cruisedestinasjon. Cruisenæringen er den delen av reiselivet som har størst vekst. I Tromsø tar vi imot cruisegjester både sommer og vinter.
Fredag, 3 februar, 2017 - 15:07
Nytt om navn
Etter 22 år i stiftelsen tar Stein M. Markussen over roret. Kåre Geir Lio går av, men fortsetter som programleder.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:26
Medlemsnyhet
Etter 31 år i Norge forsvinner merkevaren Proffice fra den norske bemannings- og rekrutteringsarenaen, men gjenoppstår samtidig som Randstad (utleie) og Dfind (Rekruttering og omstilling). Det synes vi i Nord-Norge er en god nyhet!
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:56
Nyhet
24. og 25. januar finner du et innholdsrikt program, skreddersydd for næringsaktører som opererer i nord.
Mandag, 16 januar, 2017 - 10:54