Debatt

SPUTS – snik­inn­føring av høy­hus­begrens­ninger?

Denne uken var Strategisk plan for uterom i Tromsø sentrum, SPUTS, tema på byrådskonferansen. Intensjonen med arbeidet er bra og bygger opp om visjonen om å gjøre Tromsø sentrum til et triveligere sted, men vi har reagert på at det er en snikinnføring av høyhusbestemmelser
Torsdag, 21 april, 2016 - 10:11

SPUTS som del av Transportnett Tromsø

Denne uken var Strategisk plan for uterom i Tromsø sentrum, SPUTS, tema på byrådskonferansen. Planen er del av delprosjektet «Miljø» i det treårige prosjektet «Transportnett Tromsø». Den overordnede visjonen for alt arbeidet i «Transportnett Tromsø» er at Tromsø skal bli en bedre by å leve og bo gjennom å planlegge for en sikrere og triveligere by. SPUTS inngår som en del av dette prosjektet, og var på en uformell høring i juli 2015 hvor blant annet Tromsø Gårdeierforum, Sentrumsforeningen og Næringsforeningen i Tromsøregionen kom med innspill.

Triveligere by

Intensjonen med arbeidet er bra og bygger opp om visjonen om å gjøre Tromsø sentrum til et triveligere sted. Trivsel er en viktig faktor for alle bysentrum, og er nøkkelen i arbeidet med å skape levende bysentrum hvor folk ønsker å være.

Vi stilte oss derfor positiv til arbeidet, men kom også med noen kritiske merknader det er viktig å peke på i diskusjon om sentrums videre utvikling. Siden da, er det også varslet at Sentrumsplanen skal revideres.

Snikinnføring av høyhusbegrensninger

En av de tingene vi har reagert på i arbeidet med SPUTS, er at strategien snikinnfører høyhusbegrensninger gjennom å konkludere med at disse bør ligge nord og sør i sentrum. Samtidig sier strategien at «moderne innfill av høy kvalitet bør tillates og vil kunne berike fasaderekkene».

Fokus på kvalitet

Ordet kvalitet er essensiell i all byutvikling. Vi snakker om kvalitet i utforming, utearealer og tilpasning til omgivelser – men unngår å si hvordan høyde kan øke eller redusere kvaliteten i et prosjekt.

Pingvinhotellet som eksempel

Et eksempel fra Tromsø hvor man ser på høyde som en kvalitet, er det nye Pingvinhotellet. Ved å bygge i høyden, fremfor to eller flere fløyer som tidligere planlagt, unngikk man unødvendig skyggelegging, beslaglegning av eksisterende friområder og grøntareal, og tap av utsikt fra sykehusets vestibyle. Ved å bygge i høyden strekker skyggen seg lengre, men den er samtidig smalere enn den ellers ville vært. I praksis gjør dette at de skyggelagte områdene har kortere tid i skyggen enn hva de ville hatt med en lavere bebyggelse.

Å bygge høyt i sentrum er ikke et mål i seg selv, men høyde må vurderes som et kvalitetskriterium i en samlet vurdering av nye prosjekter. Styrende prinsipper for by- og sentrumsutvikling må ligge til grunn i den nye sentrumsplanen, for på den måten sikre forutsigbarhet for alle aktører som jobber med sentrumsutvikling. På kort sikt må høyhusformuleringen fjernes fra SPUTS, samtidig som arbeidet med ny Sentrumsplan må iverksettes.

Ny Sentrumsplan

I tiden mellom SPUTS-høringen og politisk behandling, er det blitt bestemt at Sentrumsplanen skal revideres. Dette er bra, og vil være en viktig plan for videre vitalisering av sentrum.

Samtidig som SPUTS må sees i sammenheng med arbeidet i Transportnett Tromsø, er det en reell fare for at den, og den nyproklamerte Raritesplanen, vil bli førende for den nye Sentrumsplanen. Dette vil være svært uheldig, ettersom SPUTS-prosessen, med unntak av nevnte uformelle høringen, har vært en relativt lukket prosess hvor hverken næringsliv eller politisk ledelse virker å ha vært involvert. I tillegg vil nyvinningen på planfeltet – Raritetsplanen – også sette sine begrensninger i forhold til ytterligere vern av sentrumsnære bygg (f.eks. falleferdige rallsjåer).

Analyserapporten som inngår i SPUTS er et viktig kunnskapsgrunnlag, som vi i høyeste grad bør ta med videre. Mange av forslagene i SPUTS er også positive, men de kan ikke uten videre kopieres inn i arbeidet med den nye Sentrumsplanen.

Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19