Høring

Høring – grunnlagsdokument for fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæring i Troms.

Det fremlagte forslaget til Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæring er et viktig og svært positivt tiltak fra Troms fylkeskommune. Næringsforeningen i Tromsøregionen stiller seg bak planens formål om å øke gjennomføringen i den videregående opplæringen.
Fredag, 10 april, 2015 - 13:24

Det fremlagte forslaget til Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæring er et viktig og svært positivt tiltak fra Troms fylkeskommune. Næringsforeningen i Tromsøregionen stiller seg bak planens formål om å øke gjennomføringen i den videregående opplæringen. Vi registrerer samtidig at meldingen i det senere omtaler økt gjennomføring og styrket kvalitet i utdanningen, og lurer derfor på om ikke sistnevnte også bør defineres som et formål med meldingen.

Næringsforeningen er positiv til at fylkeskommunen skisserer konkrete strategier og tiltak for å styrke kvaliteten og øke gjennomføringen i fag- og yrkesopplæringen. Dette gjelder spesielt for strategi 1 hvor skolene får anledning til å teste ut mer fleksible opplæringsmodeller, strategi 3 hvor det iverksettes forsøk med tids- og stedsuavhengig opplæring, og strategi 4 hvor andre tiltak som bruk av lærlingeklausuler, kompetansetiltak for lærere i programfagene, og en egen melding om fagskolen er inkludert.

Videre vil vi påpeke følgende:

  1. Vi ser gjerne at fylkeskommunen i sterkere grad fokuserer på hvilken type kompetanse det er behov for i framtiden, og tilrettelegger utdanningstilbud ut fra dette. Vi stiller oss derfor bak fylkeskommunens understrekning om at samfunnsbehovet må være førende for fagtilbudene – dette gjelder spesielt ved dimensjonering av studieplasser ved fag- og yrkesopplæringen. Det er viktig at dette skjer i nær kontakt med næringslivet (avtakerleddet), for å tilpasse utdanningsinnholdet til deres behov. En ivaretakelse av opplæringskontorenes funksjon, er også viktig i denne sammenheng – ikke minst med tanke på rekruttering av lærlingebedrifter-/plasser.
  2. Vi er som nevnt positive til fleksible opplæringsmodeller, og ser gjerne for oss en 0+4-modell, eller en 1+3-modell, vurdert ut fra, og tilpasset de ulike utdanningsretningene. Vi mener at en 0+4- eller 1+3-modell vil være det beste for å få ungdom ut, og i befatning med det yrket de utdanner seg til, så raskt som mulig. Skal man få til endringer i dagens situasjon knyttet til frafall, bør fylkeskommunen prøve ut en modell der praksis kommer mye tidligere inn i utdanningsløpet. Det får man til ved en 0+4- eller 1+3-modell.
  3. Vi ser det også som hensiktsmessig å «snakke opp» yrkesfagene. Det bør inngås et samarbeid med kommunene der en fokuserer på hvilke yrkesutdanningstilbud som finnes, hvordan behovet for arbeidskraft og kompetanse er i framtiden, samt hva en yrkesfaglig utdanning- og arbeidshverdag innebærer. På denne måten vil elevene ha mer informasjon når de gjør sine utdanningsvalg, noe som igjen vil kunne bidra til å redusere feilvalg og frafall som følge av dette.
  4. Kvaliteten i utdanningen er et viktig tema i denne meldingen. Jamfør tilbakemelding fra en del av våre medlemmer, foreslår vi også en endring av det faglige innholdet i den yrkesfaglige opplæringen. Det er en klar formening om at en del av frafallet skyldes at det er mye teori og mange teoretiske fag – og som ikke oppleves som direkte relevant for de fag- og yrkesvalg som er gjort. Næringsforeningen forslår derfor at det faglige innholdet i fag som for eksempel norsk, engelsk og matematikk i størst mulig grad rettes inn mot de yrkene elevene utdannes til (eksempelvis kokkefaget, tømrerfaget, elektrofag og så videre). Vi tror en slik kobling mellom teori og praksis vil bidra til å synliggjøre viktigheten av teoretisk kunnskap da det vil være lettere å relatere det til den praktiske nytteverdien. Fellesfagslærere må instansettes til å gjøre disse tilpasningene i egen undervisning. Videre bør man også se på årshjulene i program- og fellesfag, slik at disse sammenfaller tematisk. På skoler hvor elevene etablerer ungdomsbedrifter vil for eksempel CV-arbeidet i norskfaget kunne legges til den perioden hvor ungdomsbedriftene ansetter kandidater. Elevene får da en god kobling mellom teori og praksis, og vil i tillegg spare unødvendig dobbeltarbeid ved at samme produkt kan leveres og vurderes i flere fag.

Vi har også fått tilbakemelding fra våre medlemsbedrifter om at fag- og yrkesopplæringen må inneholde flere sertifiseringer. Slik det er i dag mangler mange lærlingekandidater de nødvendige sertifiseringene for å kunne arbeide på byggeplasser og lignende. Dersom lærlingetiden må brukes til å tilegne seg denne sertifiseringen, mister lærlingekandidaten verdifull lærlingetid i bedrift.

Last ned uttalelsen her.

Tags: 
Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11