Høring

Høring – grunnlagsdokument for fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæring i Troms.

Det fremlagte forslaget til Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæring er et viktig og svært positivt tiltak fra Troms fylkeskommune. Næringsforeningen i Tromsøregionen stiller seg bak planens formål om å øke gjennomføringen i den videregående opplæringen.
Fredag, 10 april, 2015 - 13:24

Det fremlagte forslaget til Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæring er et viktig og svært positivt tiltak fra Troms fylkeskommune. Næringsforeningen i Tromsøregionen stiller seg bak planens formål om å øke gjennomføringen i den videregående opplæringen. Vi registrerer samtidig at meldingen i det senere omtaler økt gjennomføring og styrket kvalitet i utdanningen, og lurer derfor på om ikke sistnevnte også bør defineres som et formål med meldingen.

Næringsforeningen er positiv til at fylkeskommunen skisserer konkrete strategier og tiltak for å styrke kvaliteten og øke gjennomføringen i fag- og yrkesopplæringen. Dette gjelder spesielt for strategi 1 hvor skolene får anledning til å teste ut mer fleksible opplæringsmodeller, strategi 3 hvor det iverksettes forsøk med tids- og stedsuavhengig opplæring, og strategi 4 hvor andre tiltak som bruk av lærlingeklausuler, kompetansetiltak for lærere i programfagene, og en egen melding om fagskolen er inkludert.

Videre vil vi påpeke følgende:

  1. Vi ser gjerne at fylkeskommunen i sterkere grad fokuserer på hvilken type kompetanse det er behov for i framtiden, og tilrettelegger utdanningstilbud ut fra dette. Vi stiller oss derfor bak fylkeskommunens understrekning om at samfunnsbehovet må være førende for fagtilbudene – dette gjelder spesielt ved dimensjonering av studieplasser ved fag- og yrkesopplæringen. Det er viktig at dette skjer i nær kontakt med næringslivet (avtakerleddet), for å tilpasse utdanningsinnholdet til deres behov. En ivaretakelse av opplæringskontorenes funksjon, er også viktig i denne sammenheng – ikke minst med tanke på rekruttering av lærlingebedrifter-/plasser.
  2. Vi er som nevnt positive til fleksible opplæringsmodeller, og ser gjerne for oss en 0+4-modell, eller en 1+3-modell, vurdert ut fra, og tilpasset de ulike utdanningsretningene. Vi mener at en 0+4- eller 1+3-modell vil være det beste for å få ungdom ut, og i befatning med det yrket de utdanner seg til, så raskt som mulig. Skal man få til endringer i dagens situasjon knyttet til frafall, bør fylkeskommunen prøve ut en modell der praksis kommer mye tidligere inn i utdanningsløpet. Det får man til ved en 0+4- eller 1+3-modell.
  3. Vi ser det også som hensiktsmessig å «snakke opp» yrkesfagene. Det bør inngås et samarbeid med kommunene der en fokuserer på hvilke yrkesutdanningstilbud som finnes, hvordan behovet for arbeidskraft og kompetanse er i framtiden, samt hva en yrkesfaglig utdanning- og arbeidshverdag innebærer. På denne måten vil elevene ha mer informasjon når de gjør sine utdanningsvalg, noe som igjen vil kunne bidra til å redusere feilvalg og frafall som følge av dette.
  4. Kvaliteten i utdanningen er et viktig tema i denne meldingen. Jamfør tilbakemelding fra en del av våre medlemmer, foreslår vi også en endring av det faglige innholdet i den yrkesfaglige opplæringen. Det er en klar formening om at en del av frafallet skyldes at det er mye teori og mange teoretiske fag – og som ikke oppleves som direkte relevant for de fag- og yrkesvalg som er gjort. Næringsforeningen forslår derfor at det faglige innholdet i fag som for eksempel norsk, engelsk og matematikk i størst mulig grad rettes inn mot de yrkene elevene utdannes til (eksempelvis kokkefaget, tømrerfaget, elektrofag og så videre). Vi tror en slik kobling mellom teori og praksis vil bidra til å synliggjøre viktigheten av teoretisk kunnskap da det vil være lettere å relatere det til den praktiske nytteverdien. Fellesfagslærere må instansettes til å gjøre disse tilpasningene i egen undervisning. Videre bør man også se på årshjulene i program- og fellesfag, slik at disse sammenfaller tematisk. På skoler hvor elevene etablerer ungdomsbedrifter vil for eksempel CV-arbeidet i norskfaget kunne legges til den perioden hvor ungdomsbedriftene ansetter kandidater. Elevene får da en god kobling mellom teori og praksis, og vil i tillegg spare unødvendig dobbeltarbeid ved at samme produkt kan leveres og vurderes i flere fag.

Vi har også fått tilbakemelding fra våre medlemsbedrifter om at fag- og yrkesopplæringen må inneholde flere sertifiseringer. Slik det er i dag mangler mange lærlingekandidater de nødvendige sertifiseringene for å kunne arbeide på byggeplasser og lignende. Dersom lærlingetiden må brukes til å tilegne seg denne sertifiseringen, mister lærlingekandidaten verdifull lærlingetid i bedrift.

Last ned uttalelsen her.

Tags: 
Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47