Høring

Regional plan for handel og service i Troms 2015-2025

Regional plan for handel og service i Troms er en revisjon av fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms (2004) og skal erstatte denne. Planen inneholder regionale planbestemmelser og retningslinjer for lokalisering og etablering av nye, samt utvidelse av eksisterende større handelsetableringer i Troms fylke.
Torsdag, 8 oktober, 2015 - 11:12

Bakgrunn

Regional plan for handel og service i Troms er en revisjon av fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms (2004) og skal erstatte denne. Planen inneholder regionale planbestemmelser og retningslinjer for lokalisering og etablering av nye, samt utvidelse av eksisterende større handelsetableringer i Troms fylke. Bestemmelsene i denne planen skal legges til grunn ved utarbeiding av nye planer og vil ved motstrid gi grunnlag for innsigelse.

Revisjonen innebærer en justering/oppdatering av kartfestede sentrumssoner i fylket der etablering og/eller utvidelse av større handelsetableringer er tillatt. Planen vil være et viktig verktøy for regional samordning. Videre er forutsigbarhet og likebehandling ved lokalisering av handelsetableringer i fylket et viktig virkemiddel for å sikre robuste og attraktive sentrum i fylket.

Statlig og regional styring av hvor større handelsetableringer skal lokaliseres har som hensikt å styrke eksisterende by- og tettstedsenter, bidra til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og å legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg.

Utdatert tallmateriale påvirker analysen

Som kunnskapsgrunnlag for planen vises det til en regional handelsanalyse for Troms utført av Asplan Viak våren 2014. Etter vårt syn bruker rapporten et utdatert tallmateriale, da det brukes tall for perioden 2004 til 2012. Dette gjør at rapporten og de påfølgende analysene ikke tar hensyn til åpningen av nye Jekta i november 2012. Oppdaterte tall for 2013 var tilgjengelig under arbeidet med den regionale handelsanalysen for Troms, og vi finner det derfor merkelig at disse tallene ikke er blitt lagt til grunn. Et utdatert tallmateriale vil påvirke analysen, og følgelig de beregninger og konklusjoner som trekkes i rapporten.

Det geografiske nedslagsfeltet

En av konklusjonene vi stiller spørsmål til er handelsomlandet som legges til grunn for Tromsø som regionsenter. I den nye planen er handelsomlandet i Tromsø redusert til Tromsø og Karlsøy. Dette betyr at kommunene Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Kåfjord ikke lenger regnes som handelsomland til Tromsø. Handelsstanden i Tromsø reagerer på denne avgrensningen, da de opplever at Tromsø tiltrekker seg kunder fra et større omland enn Tromsø og Karlsøy.

I en kundeundersøkelse gjennomført av Jekta Storsenter høsten 2015 har de spurt 300 personer i kommunene Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Kåfjord, Karlsøy, Kvænangen, Lavangen, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Storfjord om hvor ofte de reiser til Tromsø for å handle. Som det fremkommer av figur 1 svarer 55% av de spurte at de reiser til Tromsø én gang i kvartalet eller oftere, 31% svarer at de reiser sjeldnere til Tromsø for å handle, mens kun 15% sier at de aldri reiser til Tromsø for å handle. Også tall fra andre kjøpesenter i Tromsø viser at de har kunder fra flere omkringliggende kommuner enn Karlsøy.

Tall fra Avant Management Analyse AS viser at Tromsø kommune med 43% av fylkets innbyggere står for 50% den totale detaljhandelen i Troms fylke. Dette bygger opp om påstanden om at Tromsøs handelsomland er betydelig større enn hva den regionale handelsanalysen legger til grunn.

Som følge av dette mener vi kundegrunnlaget for Tromsø ved etablering av nye handelstilbud ikke kan begrenses til Tromsø og Karlsøy, men at også omkringliggende kommuner som Lyngen, Storfjord, Balsfjord, og Kåfjord må hensyntas i beregningen av kundegrunnlaget.

Redusert avlastningsområde

I planutkastet heter det at befolkningsvekst og økt kjøpekraft tilsier at det vil være potensial for utvidelse av dagens handelsareal i Tromsø kommune i en størrelsesorden på 30-40%. Av denne utvidelsen må minst 25% av potensielt utbyggingsareal for handel lokaliseres i sentrum for at sentrum skal opprettholde dagens markeds- og besøksandel. Dette er et viktig funn, men et funn som også ville stått sterkere dersom tallmaterialet som lå til grunn var nyere enn 2012-tallene med de implikasjonene som tidligere nevnt.

I planbeskrivelsens punkt 7 heter det at «planforslaget innebærer ingen nye utbyggingsområder, og kun små justeringer av grenser for eksisterende sentrumsområder i samsvare med vedtatte planer». Gitt at planutkastet konkluderer med at det er rom for å utvide arealkapasiteten i Tromsø stiller vi oss undrende til at arealene til Langnes handelspark avlastningssenter er redusert i henhold til både Områdereguleringsplan for Langens – Plan 1728, og Fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms (2004). I kart 8.2 er avlastningsområdet betydelig redusert i forhold til den avgrensningen som tidligere er gjort for samme område. I nevnte planer er Langnes handelspark avlastningssenter avgrenset til arealet mellom Erling Kjeldsens veg, Ringvegen, Alkevegen, oversiden av Ærfuglvegen og Scandic hotell. Planutkastet for Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 avgrenser dette avlastingsområdet i hovedsak til kjøpesentrene K1 og Jekta.

I planutkastet er det heller ikke samsvar mellom kart 8.1 Tromsø sentrum og avgrensningen av Tromsø sentrum i henhold til kommunedelplan for Tromsø sentrum.

Veileder med mal for konsekvensutredninger

Næringsforeningen stiller seg positiv til at det utvikles en veileder med mal for konsekvensutredning for handelsetableringer i fylket.

Last ned uttalelsen vår her.

Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Høy standard og lett tilgjengelige kontorlokaler til leie midt i hjertet av Tromsø sentrum.
Fredag, 22 juni, 2018 - 14:51
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Fredag, 15 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11