Høring

Regional plan for handel og service i Troms 2015-2025

Regional plan for handel og service i Troms er en revisjon av fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms (2004) og skal erstatte denne. Planen inneholder regionale planbestemmelser og retningslinjer for lokalisering og etablering av nye, samt utvidelse av eksisterende større handelsetableringer i Troms fylke.
Torsdag, 8 oktober, 2015 - 11:12

Bakgrunn

Regional plan for handel og service i Troms er en revisjon av fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms (2004) og skal erstatte denne. Planen inneholder regionale planbestemmelser og retningslinjer for lokalisering og etablering av nye, samt utvidelse av eksisterende større handelsetableringer i Troms fylke. Bestemmelsene i denne planen skal legges til grunn ved utarbeiding av nye planer og vil ved motstrid gi grunnlag for innsigelse.

Revisjonen innebærer en justering/oppdatering av kartfestede sentrumssoner i fylket der etablering og/eller utvidelse av større handelsetableringer er tillatt. Planen vil være et viktig verktøy for regional samordning. Videre er forutsigbarhet og likebehandling ved lokalisering av handelsetableringer i fylket et viktig virkemiddel for å sikre robuste og attraktive sentrum i fylket.

Statlig og regional styring av hvor større handelsetableringer skal lokaliseres har som hensikt å styrke eksisterende by- og tettstedsenter, bidra til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og å legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg.

Utdatert tallmateriale påvirker analysen

Som kunnskapsgrunnlag for planen vises det til en regional handelsanalyse for Troms utført av Asplan Viak våren 2014. Etter vårt syn bruker rapporten et utdatert tallmateriale, da det brukes tall for perioden 2004 til 2012. Dette gjør at rapporten og de påfølgende analysene ikke tar hensyn til åpningen av nye Jekta i november 2012. Oppdaterte tall for 2013 var tilgjengelig under arbeidet med den regionale handelsanalysen for Troms, og vi finner det derfor merkelig at disse tallene ikke er blitt lagt til grunn. Et utdatert tallmateriale vil påvirke analysen, og følgelig de beregninger og konklusjoner som trekkes i rapporten.

Det geografiske nedslagsfeltet

En av konklusjonene vi stiller spørsmål til er handelsomlandet som legges til grunn for Tromsø som regionsenter. I den nye planen er handelsomlandet i Tromsø redusert til Tromsø og Karlsøy. Dette betyr at kommunene Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Kåfjord ikke lenger regnes som handelsomland til Tromsø. Handelsstanden i Tromsø reagerer på denne avgrensningen, da de opplever at Tromsø tiltrekker seg kunder fra et større omland enn Tromsø og Karlsøy.

I en kundeundersøkelse gjennomført av Jekta Storsenter høsten 2015 har de spurt 300 personer i kommunene Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Kåfjord, Karlsøy, Kvænangen, Lavangen, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Storfjord om hvor ofte de reiser til Tromsø for å handle. Som det fremkommer av figur 1 svarer 55% av de spurte at de reiser til Tromsø én gang i kvartalet eller oftere, 31% svarer at de reiser sjeldnere til Tromsø for å handle, mens kun 15% sier at de aldri reiser til Tromsø for å handle. Også tall fra andre kjøpesenter i Tromsø viser at de har kunder fra flere omkringliggende kommuner enn Karlsøy.

Tall fra Avant Management Analyse AS viser at Tromsø kommune med 43% av fylkets innbyggere står for 50% den totale detaljhandelen i Troms fylke. Dette bygger opp om påstanden om at Tromsøs handelsomland er betydelig større enn hva den regionale handelsanalysen legger til grunn.

Som følge av dette mener vi kundegrunnlaget for Tromsø ved etablering av nye handelstilbud ikke kan begrenses til Tromsø og Karlsøy, men at også omkringliggende kommuner som Lyngen, Storfjord, Balsfjord, og Kåfjord må hensyntas i beregningen av kundegrunnlaget.

Redusert avlastningsområde

I planutkastet heter det at befolkningsvekst og økt kjøpekraft tilsier at det vil være potensial for utvidelse av dagens handelsareal i Tromsø kommune i en størrelsesorden på 30-40%. Av denne utvidelsen må minst 25% av potensielt utbyggingsareal for handel lokaliseres i sentrum for at sentrum skal opprettholde dagens markeds- og besøksandel. Dette er et viktig funn, men et funn som også ville stått sterkere dersom tallmaterialet som lå til grunn var nyere enn 2012-tallene med de implikasjonene som tidligere nevnt.

I planbeskrivelsens punkt 7 heter det at «planforslaget innebærer ingen nye utbyggingsområder, og kun små justeringer av grenser for eksisterende sentrumsområder i samsvare med vedtatte planer». Gitt at planutkastet konkluderer med at det er rom for å utvide arealkapasiteten i Tromsø stiller vi oss undrende til at arealene til Langnes handelspark avlastningssenter er redusert i henhold til både Områdereguleringsplan for Langens – Plan 1728, og Fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms (2004). I kart 8.2 er avlastningsområdet betydelig redusert i forhold til den avgrensningen som tidligere er gjort for samme område. I nevnte planer er Langnes handelspark avlastningssenter avgrenset til arealet mellom Erling Kjeldsens veg, Ringvegen, Alkevegen, oversiden av Ærfuglvegen og Scandic hotell. Planutkastet for Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 avgrenser dette avlastingsområdet i hovedsak til kjøpesentrene K1 og Jekta.

I planutkastet er det heller ikke samsvar mellom kart 8.1 Tromsø sentrum og avgrensningen av Tromsø sentrum i henhold til kommunedelplan for Tromsø sentrum.

Veileder med mal for konsekvensutredninger

Næringsforeningen stiller seg positiv til at det utvikles en veileder med mal for konsekvensutredning for handelsetableringer i fylket.

Last ned uttalelsen vår her.

Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11