Høring

Regional plan for handel og service i Troms 2015-2025

Regional plan for handel og service i Troms er en revisjon av fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms (2004) og skal erstatte denne. Planen inneholder regionale planbestemmelser og retningslinjer for lokalisering og etablering av nye, samt utvidelse av eksisterende større handelsetableringer i Troms fylke.
Torsdag, 8 oktober, 2015 - 11:12

Bakgrunn

Regional plan for handel og service i Troms er en revisjon av fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms (2004) og skal erstatte denne. Planen inneholder regionale planbestemmelser og retningslinjer for lokalisering og etablering av nye, samt utvidelse av eksisterende større handelsetableringer i Troms fylke. Bestemmelsene i denne planen skal legges til grunn ved utarbeiding av nye planer og vil ved motstrid gi grunnlag for innsigelse.

Revisjonen innebærer en justering/oppdatering av kartfestede sentrumssoner i fylket der etablering og/eller utvidelse av større handelsetableringer er tillatt. Planen vil være et viktig verktøy for regional samordning. Videre er forutsigbarhet og likebehandling ved lokalisering av handelsetableringer i fylket et viktig virkemiddel for å sikre robuste og attraktive sentrum i fylket.

Statlig og regional styring av hvor større handelsetableringer skal lokaliseres har som hensikt å styrke eksisterende by- og tettstedsenter, bidra til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og å legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg.

Utdatert tallmateriale påvirker analysen

Som kunnskapsgrunnlag for planen vises det til en regional handelsanalyse for Troms utført av Asplan Viak våren 2014. Etter vårt syn bruker rapporten et utdatert tallmateriale, da det brukes tall for perioden 2004 til 2012. Dette gjør at rapporten og de påfølgende analysene ikke tar hensyn til åpningen av nye Jekta i november 2012. Oppdaterte tall for 2013 var tilgjengelig under arbeidet med den regionale handelsanalysen for Troms, og vi finner det derfor merkelig at disse tallene ikke er blitt lagt til grunn. Et utdatert tallmateriale vil påvirke analysen, og følgelig de beregninger og konklusjoner som trekkes i rapporten.

Det geografiske nedslagsfeltet

En av konklusjonene vi stiller spørsmål til er handelsomlandet som legges til grunn for Tromsø som regionsenter. I den nye planen er handelsomlandet i Tromsø redusert til Tromsø og Karlsøy. Dette betyr at kommunene Lyngen, Storfjord, Balsfjord og Kåfjord ikke lenger regnes som handelsomland til Tromsø. Handelsstanden i Tromsø reagerer på denne avgrensningen, da de opplever at Tromsø tiltrekker seg kunder fra et større omland enn Tromsø og Karlsøy.

I en kundeundersøkelse gjennomført av Jekta Storsenter høsten 2015 har de spurt 300 personer i kommunene Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy, Kåfjord, Karlsøy, Kvænangen, Lavangen, Lenvik, Målselv, Nordreisa, Salangen, Skjervøy, Sørreisa, Torsken, Tranøy og Storfjord om hvor ofte de reiser til Tromsø for å handle. Som det fremkommer av figur 1 svarer 55% av de spurte at de reiser til Tromsø én gang i kvartalet eller oftere, 31% svarer at de reiser sjeldnere til Tromsø for å handle, mens kun 15% sier at de aldri reiser til Tromsø for å handle. Også tall fra andre kjøpesenter i Tromsø viser at de har kunder fra flere omkringliggende kommuner enn Karlsøy.

Tall fra Avant Management Analyse AS viser at Tromsø kommune med 43% av fylkets innbyggere står for 50% den totale detaljhandelen i Troms fylke. Dette bygger opp om påstanden om at Tromsøs handelsomland er betydelig større enn hva den regionale handelsanalysen legger til grunn.

Som følge av dette mener vi kundegrunnlaget for Tromsø ved etablering av nye handelstilbud ikke kan begrenses til Tromsø og Karlsøy, men at også omkringliggende kommuner som Lyngen, Storfjord, Balsfjord, og Kåfjord må hensyntas i beregningen av kundegrunnlaget.

Redusert avlastningsområde

I planutkastet heter det at befolkningsvekst og økt kjøpekraft tilsier at det vil være potensial for utvidelse av dagens handelsareal i Tromsø kommune i en størrelsesorden på 30-40%. Av denne utvidelsen må minst 25% av potensielt utbyggingsareal for handel lokaliseres i sentrum for at sentrum skal opprettholde dagens markeds- og besøksandel. Dette er et viktig funn, men et funn som også ville stått sterkere dersom tallmaterialet som lå til grunn var nyere enn 2012-tallene med de implikasjonene som tidligere nevnt.

I planbeskrivelsens punkt 7 heter det at «planforslaget innebærer ingen nye utbyggingsområder, og kun små justeringer av grenser for eksisterende sentrumsområder i samsvare med vedtatte planer». Gitt at planutkastet konkluderer med at det er rom for å utvide arealkapasiteten i Tromsø stiller vi oss undrende til at arealene til Langnes handelspark avlastningssenter er redusert i henhold til både Områdereguleringsplan for Langens – Plan 1728, og Fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms (2004). I kart 8.2 er avlastningsområdet betydelig redusert i forhold til den avgrensningen som tidligere er gjort for samme område. I nevnte planer er Langnes handelspark avlastningssenter avgrenset til arealet mellom Erling Kjeldsens veg, Ringvegen, Alkevegen, oversiden av Ærfuglvegen og Scandic hotell. Planutkastet for Regional plan for handel og service i Troms 2015-2024 avgrenser dette avlastingsområdet i hovedsak til kjøpesentrene K1 og Jekta.

I planutkastet er det heller ikke samsvar mellom kart 8.1 Tromsø sentrum og avgrensningen av Tromsø sentrum i henhold til kommunedelplan for Tromsø sentrum.

Veileder med mal for konsekvensutredninger

Næringsforeningen stiller seg positiv til at det utvikles en veileder med mal for konsekvensutredning for handelsetableringer i fylket.

Last ned uttalelsen vår her.

Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19