Høring

Planprogram for Kommunedelplan ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

Forslaget til planprogram for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse mellom Kvaløya og Tromsøya har som formål å få en vedtatt kommunedelplan på de nevnte strekningene som viser traséer for de fremtidige riks- og fylkesvegene.
Mandag, 2 juni, 2014 - 09:29

Om planprogrammet

Forslaget til planprogram for ny Tverrforbindelse og ny forbindelse mellom Kvaløya og Tromsøya har som formål å få en vedtatt kommunedelplan på de nevnte strekningene som viser traséer for de fremtidige riks- og fylkesvegene. Kommunedelplanen utgjøre ett av åtte delprosjekter. De øvrige delprosjektene er sykkelvegnett, gåstrategi, trafikksikkerhet, miljø, transportplan for kommunalt vegnett, parkeringsplan og kollektivtransport.

For strekningen mellom Breivika og Langens er det valgt en tunnelløsning jamfør konseptvalgutredningen (KVU) for Tromsø fra 2010. For strekningen mellom Kvaløya og Tromsøya skal det gjennomføres undersøkelser og analyser i forhold til de ulike alternativer med bro og tunnel i forskjellige korridorer.

Halvparten av alle reiser skal være miljøvennlig

Planprogrammet skal gjenspeile det overordnede samfunnsmålet i KVU, nemlig at framtidige transportsystem i 2030 skal håndtere transportetterspørselen på en mer miljøvennlig måte. I dette ligger det at halvparten av alle reiser i 2030 skal foregå på miljøvennlige måter, sikker sykling sammenhengende på sykkelvegnett, 20% reduksjon i reisetid på viktige kollektivruter og at gjennomsnittlig kjøretid for gods- og varetransport mellom viktige logistikknutepunkt på hovedvegnettet skal være minst like god som i dag.

Næringsforeningen mener

I vårt innspill til planprogrammet har vi pekt på at man i tillegg til å fokusere på lokale og nasjonale målsetninger, også bør vurdere hvor vidt lokale infrastrukturtiltak i Tromsø kan bidra til realisering av regionale målsetninger. På kort sikt kan en bom-løsning ved Sandnessundbrua bidra til å styrke beredskapen på Kvaløya. På lengre sikt har vi pekt på mulig ny tunnelforbindelse fra Breivika til Giæverbukta med forlengelse av tunnelen rundt/under flyplassen for å avlaste Giæverbukta.

Et annet foreslått alternativ er å trekke den vestlige tunnelinngangen sørover mor området Langnesvegen. En sørlig korridor til Kvaløya kan ses i sammenheng med dette forslaget, da denne korridoren må ha gode forbindelser til sentrum og Breivika med E8 for å gi et mest mulig attraktivt tilbud for trafikk fra Kvaløya.

På samme måte må utredningen av den nordlige korridoren fra Kvaløya til rideskolen på Tromsøya også ta høyde for videre sammenkobling med Breivika.

Til slutt har vi påpekt viktigheten av at planprogrammet også diskuterer muligheten for å se de fremtidige infrastrukturinvesteringene i sammenheng med fremtidig kollektivtransport. Dette for å sikre en mest mulig helhetlig utbygging og utnyttelse av den nye infrastrukturen.

Les hele uttalelsen vår her.

Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47