Høring

Ny tverrforbinde­lse og ny forbinde­lse til Kvaløya

Næringsforeningen er svært positiv til at det er iverksatt arbeid med en ny kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. En ny tverrforbindelse vil være et viktig grep for dagens og fremtidig trafikkavvikling i Breivika og Giæverbukta.
Mandag, 4 januar, 2016 - 11:17

Bakgrunn

Kommunedelplanen for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya skal avklare traséer for fremtidige hovedveger mellom Breivika og Langnes (tverrforbindelsen, RV. 862 og mellom Tromsøya og Kvaløya (FV 862). Totalt er det utredet 13 ulike kombinasjoner av ny forbindelse mellom Breivika-Langnes-Kvaløya.

Næringsforeningen er svært positiv til at det er iverksatt arbeid med en ny kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. En ny tverrforbindelse vil være et viktig grep for dagens og fremtidig trafikkavvikling i Breivika og Giæverbukta. Den nye forbindelsen til Kvaløya vil bidra til å frigjøre arealer for bolig- og næringsutvikling, med de ringvirkningene det vil ha for befolkningsveksten.

Breivika – Ny tverrforbindelse

Som påpekt i vårt innspill til planprogrammet mener vi det er viktig at forbindelsen mellom Breivika og Langnes gir en tids- og kostnadsmessig gevinst i forhold til 0-alternativet for fremtidig kjøremønster. I sin anbefaling rangerer Statens vegvesen alternativ A3 og A5 som likeverdige, og konkluderer med at begge har god måloppnåelse. Vegvesenet anbefaler A3 på bakgrunn av lavere investeringskostnad, og mener at denne gir best samfunnsøkonomi, følgelig at det ikke foreligger tungtveiende argumenter for A5.

Etter vårt syn har ikke Vegvesenets utredning tatt tilstrekkelig høyde for matproduksjonen på Langnesområdet. Tromsø har en svært høy piggdekkandel, noe som gir spesielt stor slitasje på vegnettet i september-oktober og mars-april hvert år. Dette gir stor konsentrasjon av svevestøv langs byens hovedveinett, og forringer luftkvaliteten. Når vi vet at svevestøv bringer med seg både allergener og oljepartikler, samtidig som det er så finkornet at det er svært vanskelig å filtrere bort fra luft – er det bekymringsverdig at det legges opp til en vegløsning som vil generere en ÅDT på over 20.000 kjøretøy tett på produksjonslokalene til Mydland og Dragøy. Konsekvensene av dette må utredes, og følgelig må det vurderes om ikke A5 er et bedre alternativ enn A3.

Breivika er i dag det mest trafikkerte området i Tromsøregionen. En områdereguleringsplan for Breivika bør se på en helhetlig løsning for trafikksituasjonen i Breivika både knyttet til ny tunnelåpning, men også videre nordover mot Tromsøysundtunnelen med tilhørende rundkjøring og nordover mot Skattøra. En helhetlig løsning der både planlagte, men også andre nødvendige oppgradering, sees i sammenheng er viktig for videre nærings- og boligutvikling langs Tromsøyas nordøst-side.

Ny Kvaløyaforbindelse

Når det gjelder ny forbindelse til Kvaløya vil en fremtidig tunnelforbindelse via Håkøya, med påhugg til Sentrumstangenten være egnet til fremtidig byvekst gjennom nærhet til potensielle boligarealer i Håkøybotn og Eidskjosen. En tunnel via Håkøya vil også være positivt for næringslivet i Eidkjosen, Kaldfjord, sør-Kvaløya og Malangen. I tillegg vil denne tunnelen kunne kobles opp mot en fremtidig Kystbyregionveg mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad.

Jamfør tilbakemeldinger fra næringslivet, inkludert styret i NFTR, ser Næringsforeningen helst at en ny forbindelse til Kvaløya kommer i form av en tunnelløsning (B6), siden dette utløser et større potensial mht. nærings- og boligutvikling for et større område på Kvaløya. Alternativt til tunnel, bør en kombinasjon av en landfylling og bro langs trasé B6/B7 vurderes som et alternativ. Det viktigste er imidlertid at en ny forbindelse blir bygget i nær framtid, sammen med en betydelig utbedring av veinettet sørover fra Selnes på Kvaløysletta.

Last ned uttalelsen vår her.

Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19