Høring

Ny tverrforbinde­lse og ny forbinde­lse til Kvaløya

Næringsforeningen er svært positiv til at det er iverksatt arbeid med en ny kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. En ny tverrforbindelse vil være et viktig grep for dagens og fremtidig trafikkavvikling i Breivika og Giæverbukta.
Mandag, 4 januar, 2016 - 11:17

Bakgrunn

Kommunedelplanen for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya skal avklare traséer for fremtidige hovedveger mellom Breivika og Langnes (tverrforbindelsen, RV. 862 og mellom Tromsøya og Kvaløya (FV 862). Totalt er det utredet 13 ulike kombinasjoner av ny forbindelse mellom Breivika-Langnes-Kvaløya.

Næringsforeningen er svært positiv til at det er iverksatt arbeid med en ny kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. En ny tverrforbindelse vil være et viktig grep for dagens og fremtidig trafikkavvikling i Breivika og Giæverbukta. Den nye forbindelsen til Kvaløya vil bidra til å frigjøre arealer for bolig- og næringsutvikling, med de ringvirkningene det vil ha for befolkningsveksten.

Breivika – Ny tverrforbindelse

Som påpekt i vårt innspill til planprogrammet mener vi det er viktig at forbindelsen mellom Breivika og Langnes gir en tids- og kostnadsmessig gevinst i forhold til 0-alternativet for fremtidig kjøremønster. I sin anbefaling rangerer Statens vegvesen alternativ A3 og A5 som likeverdige, og konkluderer med at begge har god måloppnåelse. Vegvesenet anbefaler A3 på bakgrunn av lavere investeringskostnad, og mener at denne gir best samfunnsøkonomi, følgelig at det ikke foreligger tungtveiende argumenter for A5.

Etter vårt syn har ikke Vegvesenets utredning tatt tilstrekkelig høyde for matproduksjonen på Langnesområdet. Tromsø har en svært høy piggdekkandel, noe som gir spesielt stor slitasje på vegnettet i september-oktober og mars-april hvert år. Dette gir stor konsentrasjon av svevestøv langs byens hovedveinett, og forringer luftkvaliteten. Når vi vet at svevestøv bringer med seg både allergener og oljepartikler, samtidig som det er så finkornet at det er svært vanskelig å filtrere bort fra luft – er det bekymringsverdig at det legges opp til en vegløsning som vil generere en ÅDT på over 20.000 kjøretøy tett på produksjonslokalene til Mydland og Dragøy. Konsekvensene av dette må utredes, og følgelig må det vurderes om ikke A5 er et bedre alternativ enn A3.

Breivika er i dag det mest trafikkerte området i Tromsøregionen. En områdereguleringsplan for Breivika bør se på en helhetlig løsning for trafikksituasjonen i Breivika både knyttet til ny tunnelåpning, men også videre nordover mot Tromsøysundtunnelen med tilhørende rundkjøring og nordover mot Skattøra. En helhetlig løsning der både planlagte, men også andre nødvendige oppgradering, sees i sammenheng er viktig for videre nærings- og boligutvikling langs Tromsøyas nordøst-side.

Ny Kvaløyaforbindelse

Når det gjelder ny forbindelse til Kvaløya vil en fremtidig tunnelforbindelse via Håkøya, med påhugg til Sentrumstangenten være egnet til fremtidig byvekst gjennom nærhet til potensielle boligarealer i Håkøybotn og Eidskjosen. En tunnel via Håkøya vil også være positivt for næringslivet i Eidkjosen, Kaldfjord, sør-Kvaløya og Malangen. I tillegg vil denne tunnelen kunne kobles opp mot en fremtidig Kystbyregionveg mellom Tromsø, Finnsnes og Harstad.

Jamfør tilbakemeldinger fra næringslivet, inkludert styret i NFTR, ser Næringsforeningen helst at en ny forbindelse til Kvaløya kommer i form av en tunnelløsning (B6), siden dette utløser et større potensial mht. nærings- og boligutvikling for et større område på Kvaløya. Alternativt til tunnel, bør en kombinasjon av en landfylling og bro langs trasé B6/B7 vurderes som et alternativ. Det viktigste er imidlertid at en ny forbindelse blir bygget i nær framtid, sammen med en betydelig utbedring av veinettet sørover fra Selnes på Kvaløysletta.

Last ned uttalelsen vår her.

Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11