Høring

Nei til søndagsåpne butikker

Næringsarena Nord ber Regjeringen vente med søndagsåpne butikker.
Tirsdag, 30 juni, 2015 - 10:55

Næringsarena Nord ber Regjeringen vente med søndagsåpne butikker. Etter vår oppfatning bidrar forslaget hverken til en økonomisk bærekraftig handelsnæring, eller til positiv utvikling i by- og handelssentrum i norske byer. Søndagsåpne butikker vil bidra til å undergrave sentrum som byens hovedarena for handel, kultur og opplevelser. Videre ser vi at også kjøpesentrene er negativ til de foreslåtte endringene i lovverket – da dette også vil påvirke deres leietakere. Motstanden i fra næringsaktørene innen handel bør ikke overses.

Bakgrunn

Regjeringen har i sin politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) lagt opp til en endring i helligdagsloven slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager. Det er foreslått å opprettholde påbudet om stengte butikker for de særskilte helligdagene, for høytidsdagene 1. og 17. mai, og for høytidsaftene påske-, pinse- og julaften fra klokken 16.00. Også gjeldende unntaksregler er foreslått videreført. Videre tar høringsforslaget inn et alternativt forslag om at beslutningsmyndigheten kan legges til kommunene.

Valgfrihet som teoretisk øvelse

I høringsnotatet fremgår det at utgangspunktet for forslaget om å fjerne påbudet om søndagsstengte butikker er at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere butikkenes åpningstider. Næringsarena Nord deler prinsipielt oppfatningen om at markedet selv bidrar til å trekke opp rammene for egen virksomhet. Samtidig har markedet behov for et minimum av lover og regelverk som vektes mot andre verdier i samfunnet. Det at Regjeringen har foreslått videreføring av særregler for hellig- og høytidsdager, viser at også Regjeringen ser behov for et minimum av regulering.

Undersøkelser gjennomført i Tromsø og andre steder i landet, samt erfaring fra andre land som har åpnet for søndagsåpne butikker, viser at valgfriheten kun eksisterer i teorien, og at den ikke oppleves som en reel valgfrihet hos næringslivet. Med andre ord – dersom Regjeringen åpner for at butikker kan holde søndagsåpent så vil dette tvinge seg frem, uten at næringsaktørene har en reell mulighet til å holde søndagsstengt.

Konsekvensanalysen er mangelfull

Næringsarena Nord stiller seg uforstående til at Regjeringen synes å ville åpne for søndagsåpne butikker uten at konsekvensene er tilstrekkelig utredet. I høringsnotatet står det at «Konsekvensene vil vise seg etter hvert». All den tid det vil være tilnærmet umulig å gå tilbake til dagens regelverket dersom det først åpnes for søndagsåpent, virker det på oss overilt forslaget kun bygger på en kort redegjørelse av sannsynlige konsekvenser, uten at det er gjennomført en større konsekvensanalyse hvor forslaget utredes mer detaljert. Dette gjelder ikke bare konsekvenser for omsetningen i detaljhandelen, men også effekter for andre næringsdrivende, miljøhensyn, dekning i barnehage og kollektivtrafikk, hvorvidt endringen i helligdagsloven også vil fremtvinge endringer i arbeidsmiljøloven med mer.

Erfaringen fra blant annet Danmark er at dette i stor grad har gått ut over de mindre aktørene, med en konsolidering mot større enheter og kjeder. Dette gir en med ensartet handelsnæring, og vil være et hinder for bærekraftig by- og sentrumsutvikling.

Beslutningsnivå

I høringsbrevet bes det om tilbakemelding på en alternativ løsning hvor beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune. Etter vårt syn er det søndagsåpne butikker i seg selg, og ikke hvilken forvaltningsinstans som gir tillatelsen som er hovedspørsmålet i denne saken.

En endring i helligdagslovgivningen er et nasjonalt anliggende, og ikke noe som bør avgjøres på lokalt nivå. Dette underbygges også av Regjeringens høringsnotat hvor det står at «lokal avgjørelsesmyndighet vil kunne føre til forskjeller mellom kommunene». Regjeringen fremhever selv at «dette kan virke uheldig for de næringsdrivende».

Stor motstand mot søndagsåpne butikker

Vi registrerer at det er stor motstand mot søndagsåpne butikker. Dette kommer blant annet frem i antall høringssvar til Regjeringens forslag, men vi ser også at en rekke undersøkelser bekrefter motstanden. Denne skepsisen finner vi ikke bare hos de som selv driver med butikkhandel, men også andre bransjer er negativ til at det åpnes for handel på søndager.

Dagens åpningstidsbestemmelser oppleves som tilstrekkelig

Unntaksbestemmelsene i gjeldende regelverk oppleves i hovedsak som tilstrekkelig. Unntaksbestemmelsene åpner for å søke om dispensasjon til å holde søndagsåpent for typiske turiststeder, samt når det foreligger særlige grunner. Kombinert med generelt lange åpningstider på ukens hverdager anses befolkningens muligheter til å handle i sin alminnelighet som ivaretatt.

Oppsummering

Næringsarena Nord ber Regjeringen avvente søndagsåpne butikker. Forslaget legger opp til en irreversibel endring, hvor konsekvensene ikke er tilstrekkelig utredet. Erfaringen fra blant annet Danmark viser at søndagshandel fører til økt konsolidering i handelsbransjen, og at det ikke fører til økt handel eller lønnsomhet.

Last ned uttalelsen her.

Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Høy standard og lett tilgjengelige kontorlokaler til leie midt i hjertet av Tromsø sentrum.
Fredag, 22 juni, 2018 - 14:51
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Fredag, 15 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11