Høring

Nei til søndagsåpne butikker

Næringsarena Nord ber Regjeringen vente med søndagsåpne butikker.
Tirsdag, 30 juni, 2015 - 10:55

Næringsarena Nord ber Regjeringen vente med søndagsåpne butikker. Etter vår oppfatning bidrar forslaget hverken til en økonomisk bærekraftig handelsnæring, eller til positiv utvikling i by- og handelssentrum i norske byer. Søndagsåpne butikker vil bidra til å undergrave sentrum som byens hovedarena for handel, kultur og opplevelser. Videre ser vi at også kjøpesentrene er negativ til de foreslåtte endringene i lovverket – da dette også vil påvirke deres leietakere. Motstanden i fra næringsaktørene innen handel bør ikke overses.

Bakgrunn

Regjeringen har i sin politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) lagt opp til en endring i helligdagsloven slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager. Det er foreslått å opprettholde påbudet om stengte butikker for de særskilte helligdagene, for høytidsdagene 1. og 17. mai, og for høytidsaftene påske-, pinse- og julaften fra klokken 16.00. Også gjeldende unntaksregler er foreslått videreført. Videre tar høringsforslaget inn et alternativt forslag om at beslutningsmyndigheten kan legges til kommunene.

Valgfrihet som teoretisk øvelse

I høringsnotatet fremgår det at utgangspunktet for forslaget om å fjerne påbudet om søndagsstengte butikker er at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere butikkenes åpningstider. Næringsarena Nord deler prinsipielt oppfatningen om at markedet selv bidrar til å trekke opp rammene for egen virksomhet. Samtidig har markedet behov for et minimum av lover og regelverk som vektes mot andre verdier i samfunnet. Det at Regjeringen har foreslått videreføring av særregler for hellig- og høytidsdager, viser at også Regjeringen ser behov for et minimum av regulering.

Undersøkelser gjennomført i Tromsø og andre steder i landet, samt erfaring fra andre land som har åpnet for søndagsåpne butikker, viser at valgfriheten kun eksisterer i teorien, og at den ikke oppleves som en reel valgfrihet hos næringslivet. Med andre ord – dersom Regjeringen åpner for at butikker kan holde søndagsåpent så vil dette tvinge seg frem, uten at næringsaktørene har en reell mulighet til å holde søndagsstengt.

Konsekvensanalysen er mangelfull

Næringsarena Nord stiller seg uforstående til at Regjeringen synes å ville åpne for søndagsåpne butikker uten at konsekvensene er tilstrekkelig utredet. I høringsnotatet står det at «Konsekvensene vil vise seg etter hvert». All den tid det vil være tilnærmet umulig å gå tilbake til dagens regelverket dersom det først åpnes for søndagsåpent, virker det på oss overilt forslaget kun bygger på en kort redegjørelse av sannsynlige konsekvenser, uten at det er gjennomført en større konsekvensanalyse hvor forslaget utredes mer detaljert. Dette gjelder ikke bare konsekvenser for omsetningen i detaljhandelen, men også effekter for andre næringsdrivende, miljøhensyn, dekning i barnehage og kollektivtrafikk, hvorvidt endringen i helligdagsloven også vil fremtvinge endringer i arbeidsmiljøloven med mer.

Erfaringen fra blant annet Danmark er at dette i stor grad har gått ut over de mindre aktørene, med en konsolidering mot større enheter og kjeder. Dette gir en med ensartet handelsnæring, og vil være et hinder for bærekraftig by- og sentrumsutvikling.

Beslutningsnivå

I høringsbrevet bes det om tilbakemelding på en alternativ løsning hvor beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune. Etter vårt syn er det søndagsåpne butikker i seg selg, og ikke hvilken forvaltningsinstans som gir tillatelsen som er hovedspørsmålet i denne saken.

En endring i helligdagslovgivningen er et nasjonalt anliggende, og ikke noe som bør avgjøres på lokalt nivå. Dette underbygges også av Regjeringens høringsnotat hvor det står at «lokal avgjørelsesmyndighet vil kunne føre til forskjeller mellom kommunene». Regjeringen fremhever selv at «dette kan virke uheldig for de næringsdrivende».

Stor motstand mot søndagsåpne butikker

Vi registrerer at det er stor motstand mot søndagsåpne butikker. Dette kommer blant annet frem i antall høringssvar til Regjeringens forslag, men vi ser også at en rekke undersøkelser bekrefter motstanden. Denne skepsisen finner vi ikke bare hos de som selv driver med butikkhandel, men også andre bransjer er negativ til at det åpnes for handel på søndager.

Dagens åpningstidsbestemmelser oppleves som tilstrekkelig

Unntaksbestemmelsene i gjeldende regelverk oppleves i hovedsak som tilstrekkelig. Unntaksbestemmelsene åpner for å søke om dispensasjon til å holde søndagsåpent for typiske turiststeder, samt når det foreligger særlige grunner. Kombinert med generelt lange åpningstider på ukens hverdager anses befolkningens muligheter til å handle i sin alminnelighet som ivaretatt.

Oppsummering

Næringsarena Nord ber Regjeringen avvente søndagsåpne butikker. Forslaget legger opp til en irreversibel endring, hvor konsekvensene ikke er tilstrekkelig utredet. Erfaringen fra blant annet Danmark viser at søndagshandel fører til økt konsolidering i handelsbransjen, og at det ikke fører til økt handel eller lønnsomhet.

Last ned uttalelsen her.

Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11