Høring

Nei til søndagsåpne butikker

Næringsarena Nord ber Regjeringen vente med søndagsåpne butikker.
Tirsdag, 30 juni, 2015 - 10:55

Næringsarena Nord ber Regjeringen vente med søndagsåpne butikker. Etter vår oppfatning bidrar forslaget hverken til en økonomisk bærekraftig handelsnæring, eller til positiv utvikling i by- og handelssentrum i norske byer. Søndagsåpne butikker vil bidra til å undergrave sentrum som byens hovedarena for handel, kultur og opplevelser. Videre ser vi at også kjøpesentrene er negativ til de foreslåtte endringene i lovverket – da dette også vil påvirke deres leietakere. Motstanden i fra næringsaktørene innen handel bør ikke overses.

Bakgrunn

Regjeringen har i sin politiske plattform (Sundvolden-erklæringen) lagt opp til en endring i helligdagsloven slik at det blir tillatt for butikker å ha åpent på vanlige søndager. Det er foreslått å opprettholde påbudet om stengte butikker for de særskilte helligdagene, for høytidsdagene 1. og 17. mai, og for høytidsaftene påske-, pinse- og julaften fra klokken 16.00. Også gjeldende unntaksregler er foreslått videreført. Videre tar høringsforslaget inn et alternativt forslag om at beslutningsmyndigheten kan legges til kommunene.

Valgfrihet som teoretisk øvelse

I høringsnotatet fremgår det at utgangspunktet for forslaget om å fjerne påbudet om søndagsstengte butikker er at tilbud og etterspørsel egner seg bedre enn lovverket til å regulere butikkenes åpningstider. Næringsarena Nord deler prinsipielt oppfatningen om at markedet selv bidrar til å trekke opp rammene for egen virksomhet. Samtidig har markedet behov for et minimum av lover og regelverk som vektes mot andre verdier i samfunnet. Det at Regjeringen har foreslått videreføring av særregler for hellig- og høytidsdager, viser at også Regjeringen ser behov for et minimum av regulering.

Undersøkelser gjennomført i Tromsø og andre steder i landet, samt erfaring fra andre land som har åpnet for søndagsåpne butikker, viser at valgfriheten kun eksisterer i teorien, og at den ikke oppleves som en reel valgfrihet hos næringslivet. Med andre ord – dersom Regjeringen åpner for at butikker kan holde søndagsåpent så vil dette tvinge seg frem, uten at næringsaktørene har en reell mulighet til å holde søndagsstengt.

Konsekvensanalysen er mangelfull

Næringsarena Nord stiller seg uforstående til at Regjeringen synes å ville åpne for søndagsåpne butikker uten at konsekvensene er tilstrekkelig utredet. I høringsnotatet står det at «Konsekvensene vil vise seg etter hvert». All den tid det vil være tilnærmet umulig å gå tilbake til dagens regelverket dersom det først åpnes for søndagsåpent, virker det på oss overilt forslaget kun bygger på en kort redegjørelse av sannsynlige konsekvenser, uten at det er gjennomført en større konsekvensanalyse hvor forslaget utredes mer detaljert. Dette gjelder ikke bare konsekvenser for omsetningen i detaljhandelen, men også effekter for andre næringsdrivende, miljøhensyn, dekning i barnehage og kollektivtrafikk, hvorvidt endringen i helligdagsloven også vil fremtvinge endringer i arbeidsmiljøloven med mer.

Erfaringen fra blant annet Danmark er at dette i stor grad har gått ut over de mindre aktørene, med en konsolidering mot større enheter og kjeder. Dette gir en med ensartet handelsnæring, og vil være et hinder for bærekraftig by- og sentrumsutvikling.

Beslutningsnivå

I høringsbrevet bes det om tilbakemelding på en alternativ løsning hvor beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune. Etter vårt syn er det søndagsåpne butikker i seg selg, og ikke hvilken forvaltningsinstans som gir tillatelsen som er hovedspørsmålet i denne saken.

En endring i helligdagslovgivningen er et nasjonalt anliggende, og ikke noe som bør avgjøres på lokalt nivå. Dette underbygges også av Regjeringens høringsnotat hvor det står at «lokal avgjørelsesmyndighet vil kunne føre til forskjeller mellom kommunene». Regjeringen fremhever selv at «dette kan virke uheldig for de næringsdrivende».

Stor motstand mot søndagsåpne butikker

Vi registrerer at det er stor motstand mot søndagsåpne butikker. Dette kommer blant annet frem i antall høringssvar til Regjeringens forslag, men vi ser også at en rekke undersøkelser bekrefter motstanden. Denne skepsisen finner vi ikke bare hos de som selv driver med butikkhandel, men også andre bransjer er negativ til at det åpnes for handel på søndager.

Dagens åpningstidsbestemmelser oppleves som tilstrekkelig

Unntaksbestemmelsene i gjeldende regelverk oppleves i hovedsak som tilstrekkelig. Unntaksbestemmelsene åpner for å søke om dispensasjon til å holde søndagsåpent for typiske turiststeder, samt når det foreligger særlige grunner. Kombinert med generelt lange åpningstider på ukens hverdager anses befolkningens muligheter til å handle i sin alminnelighet som ivaretatt.

Oppsummering

Næringsarena Nord ber Regjeringen avvente søndagsåpne butikker. Forslaget legger opp til en irreversibel endring, hvor konsekvensene ikke er tilstrekkelig utredet. Erfaringen fra blant annet Danmark viser at søndagshandel fører til økt konsolidering i handelsbransjen, og at det ikke fører til økt handel eller lønnsomhet.

Last ned uttalelsen her.

Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Nyhet
Norges Lastebileierforbund (NLF) gjør det lettere å kjøpe "Fair Transport". I denne forbindelse inviteres det til seminar i Tromsø den 22. august 2017.
Onsdag, 16 august, 2017 - 14:30
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nytt om navn
VICAN kurs og konferanse styrker staben med Marianne Saus som ny prosjektleder.
Torsdag, 27 april, 2017 - 09:28
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19
Nyhet
Tromsø markerer seg nå som en attraktiv cruisedestinasjon. Cruisenæringen er den delen av reiselivet som har størst vekst. I Tromsø tar vi imot cruisegjester både sommer og vinter.
Fredag, 3 februar, 2017 - 15:07
Nytt om navn
Etter 22 år i stiftelsen tar Stein M. Markussen over roret. Kåre Geir Lio går av, men fortsetter som programleder.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:26
Medlemsnyhet
Etter 31 år i Norge forsvinner merkevaren Proffice fra den norske bemannings- og rekrutteringsarenaen, men gjenoppstår samtidig som Randstad (utleie) og Dfind (Rekruttering og omstilling). Det synes vi i Nord-Norge er en god nyhet!
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:56
Nyhet
24. og 25. januar finner du et innholdsrikt program, skreddersydd for næringsaktører som opererer i nord.
Mandag, 16 januar, 2017 - 10:54