Høring

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026

Kommuneplanen er kommunens langsiktige overordnede plan med tidshorisont mot 2026. Kommuneplanen er et strategisk styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.
Torsdag, 7 mai, 2015 - 09:13

Bakgrunn

Kommuneplanen er kommunens langsiktige overordnede plan med tidshorisont mot 2026. Kommuneplanen er et strategisk styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Planen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. I henhold til planprogrammet er kommuneplanen inndelt i en arealdel og en samfunnsdel.

Hovedmål

Hovedmål for kommuneplanen er å (i) skape grunnlag for en offensiv næringsutvikling og vekst i kommunen, (ii) at kommunens sterke vekst skal møtes på en mest mulig bærekraftig og miljøvennlig måte, med en infrastruktur som er robust mot de forventede klimaendringene, (iii) at helse- og omsorgsektoren videreutvikles med sikte på god kvalitet og fremtidsrettet struktur, og at (iv) Tromsø kommune skal være en god kommune å vokse opp i for alle barn og unge.

Arktisk hovedstad

Tromsø er en viktig motorkraft i landets viktigste ressursregion. Kommunen må i fremtidig planarbeid ta stilling til hvorvidt nye prosjekter bidrar til å styrke eller svekke Tromsø som arktisk hovedstad og motor i Nord-Norge.

Næringsutvikling

Næringsutvikling er viktig for Tromsø. Dette med tanke på økt privat sysselsetting, at et attraktivt arbeidsmarked bidrar til å sikre byens fremtidige vekst, at det private næringslivet bidrar med innovasjon, kompetanse og kapasitet med mer. For å møte dette behovet er det viktig at kommunens næringsplanarbeid følges opp av midler til oppfølging av tiltakene.

Kystsoneplan

Kystsoneplanen legger etter vårt syn ikke til rette for vekst i havbruksnæringen slik det omtales i Samfunnsdelen. Det samlede arealet avsatt til havbruk blir redusert med cirka 10km2, samtidig som blant annet Gullestad-utvalget peker på at tilgang til flere lokaliteter av tilstrekkelig størrelse innenfor samme område muliggjør en moderne og koordinert produksjon. Kystsoneplanen redegjør heller ikke for de samfunnsøkonomiske effektene knyttet til havbruksnæringens aktiviteter.

By- og sentrumskvaliteter

Sentrum er byens sjel og identitet. By- og sentrumsutvikling må være kunnskapsbasert, med fokus på å skape et sentrum som gjenspeiler behovene til dagens samfunn.

Satsing på kultur-, idrett- og kulturliv åpner for å videreutvikle parameter som åpenhet, toleranse og trygghet hvor Tromsø scorer bra på nasjonale omdømmebarometre. Samtidig ser vi at en styrking av det private næringslivet vil bidra til å styrke Tromsøs samlede omdømme Gjennom rollen som innovativ offentlig anskaffer har kommunen anledning til å bidra til økt innovasjon og utvikling i næringslivet.

Kommunen som samarbeidspartner

Kommunen er en viktig samfunnsaktør i Tromsø. I spørsmål knyttet spesielt til by- og næringsutvikling ønsker Næringsforeningen et enda tettere samarbeid med kommunen, da vår erfaring fra tidligere samarbeid viser at dette bidrar til økt eierskap og legitimitet knyttet til de ulike prosjektene og initiativene.

Last ned hele uttalelsen vår her.

Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47