Høring

Kommuneplanens arealdel 2015-2026

Kommuneplanen er kommunens langsiktige overordnede plan med tidshorisont mot 2026. Kommunepla-nen er et strategisk styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.
Fredag, 8 mai, 2015 - 09:26

Bakgrunn

Kommuneplanen er kommunens langsiktige overordnede plan med tidshorisont mot 2026. Kommuneplanen er et strategisk styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Planen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. I henhold til planprogrammet er kommuneplanen inndelt i en arealdel og en samfunnsdel. Arealdelens hovedmål er at arealplanen skal sikre en robust byutvikling, gjennom transformasjon i eksisterende byggeområder og fastsetting av nye områder, slik at bydelene supplerer hverandre. Det skal sikres gode forbindelse for både gående, syklende og kollektivreisende. 

Fortetting

Planen legger opp til høyere utnyttelse av arealer for å sikre høy utnyttelse av ny og eksisterende infrastruktur, blant annet knyttet til at høy utnytting kan resultere i færre løpemeter veg, vann og avløpsledninger sin skal frites og vedlikehold sammenlignet med lavere utnytting. Driftskostnadene er viktig for en robust kommunal økonomi.

En strategisk arealplanlegging som tar høyde for hvor vi skal bo, hvor vi skal jobbe og hva vi skal jobbe med i fremtiden er viktig for å sikre en bærekraftig utvikling av Tromsø by. I vårt innspill har vi pekt på at vi er positiv til en sterkere fortetting for å utnytte infrastrukturen best mulig.

Arealer til bolig- og næringsutvikling

Kommunen har en viktig oppgave med å tilrettelegge arealer for bolig- og næringsutvikling i fremtiden. Det er likevel ikke nok å regulere arealer til disse formålene, men det må også legges opp til dialog med utbyggere og andre næringsaktører om hva som er attraktive og egnede arealer, slik at områdene som blir båndlagt er reelle utviklingsområder. Eksempler på områder hvor det bør settes av og/eller utvides arealer til næringsformål er fra Eidkjosen til Håkøybrua på Kvaløya, den gamle fyllingen i Tromsdalen, området fra Ørndalen og nordover på oversiden av Ringveien, samt Ramfjordmoen.

Samferdsel

Samferdsel er viktig for Tromsø, og det er bra at kommunen har satt av arealer til fremtidig Kvaløyaforbindelse. Samtidig må det settes av arealer til å betjene person- og varetransporten i fremtiden. For sistnevnte er det spesielt viktig at dimensjoneringen av vegnettet er i tråd med økt aktivitet. Dette gjelder spesielt på Stakkevollvegen fra Breivika og nordover på Tromsøya, samt vegen til Grøtsund havn.

Kystsoneplan

Kystsoneplanen for Tromsøregionen er en viktig plan for å regulering av næringsaktivitet i kommunens sjøarealer. Etter vårt syn er det nødvendig å sette av mer areal til matproduksjon for at kommunen skal bidra til regionale og nasjonale målsetninger i tråd med tiltakene i sin egen Strategisk næringsplan. Etter vårt syn må akvakulturområdene AK-16 Gåsvær, AK-28 Solstrand, Ak-29 Bakkejord, AK-30 Straumsfjord/Brokskard og AK-31 Andersdalen settes av til matproduksjon.

Parkeringsbestemmelsene

Parkeringsbestemmelsene som presenteres i kommuneplanens arealdel må ikke legge begrensinger på mulighetene for å utvide parkering i fjell i Tromsø sentrum. En kombinasjon av parkering og forsterket tilbud for gående, syklende og kollektivreisende til sentrum er viktig for at Tromsø sentrum skal forbli det viktigste nasjonale, regionale og lokale knutepunktet og hovedarena for handel, service, tjenesteyting og kultur som retningslinjene legger til grunn.

Du kan laste ned hele uttalelsen vår her.

Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Høy standard og lett tilgjengelige kontorlokaler til leie midt i hjertet av Tromsø sentrum.
Fredag, 22 juni, 2018 - 14:51
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Fredag, 15 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11