Høring

Kommuneplanens arealdel 2015-2026

Kommuneplanen er kommunens langsiktige overordnede plan med tidshorisont mot 2026. Kommunepla-nen er et strategisk styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.
Fredag, 8 mai, 2015 - 09:26

Bakgrunn

Kommuneplanen er kommunens langsiktige overordnede plan med tidshorisont mot 2026. Kommuneplanen er et strategisk styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Planen skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. I henhold til planprogrammet er kommuneplanen inndelt i en arealdel og en samfunnsdel. Arealdelens hovedmål er at arealplanen skal sikre en robust byutvikling, gjennom transformasjon i eksisterende byggeområder og fastsetting av nye områder, slik at bydelene supplerer hverandre. Det skal sikres gode forbindelse for både gående, syklende og kollektivreisende. 

Fortetting

Planen legger opp til høyere utnyttelse av arealer for å sikre høy utnyttelse av ny og eksisterende infrastruktur, blant annet knyttet til at høy utnytting kan resultere i færre løpemeter veg, vann og avløpsledninger sin skal frites og vedlikehold sammenlignet med lavere utnytting. Driftskostnadene er viktig for en robust kommunal økonomi.

En strategisk arealplanlegging som tar høyde for hvor vi skal bo, hvor vi skal jobbe og hva vi skal jobbe med i fremtiden er viktig for å sikre en bærekraftig utvikling av Tromsø by. I vårt innspill har vi pekt på at vi er positiv til en sterkere fortetting for å utnytte infrastrukturen best mulig.

Arealer til bolig- og næringsutvikling

Kommunen har en viktig oppgave med å tilrettelegge arealer for bolig- og næringsutvikling i fremtiden. Det er likevel ikke nok å regulere arealer til disse formålene, men det må også legges opp til dialog med utbyggere og andre næringsaktører om hva som er attraktive og egnede arealer, slik at områdene som blir båndlagt er reelle utviklingsområder. Eksempler på områder hvor det bør settes av og/eller utvides arealer til næringsformål er fra Eidkjosen til Håkøybrua på Kvaløya, den gamle fyllingen i Tromsdalen, området fra Ørndalen og nordover på oversiden av Ringveien, samt Ramfjordmoen.

Samferdsel

Samferdsel er viktig for Tromsø, og det er bra at kommunen har satt av arealer til fremtidig Kvaløyaforbindelse. Samtidig må det settes av arealer til å betjene person- og varetransporten i fremtiden. For sistnevnte er det spesielt viktig at dimensjoneringen av vegnettet er i tråd med økt aktivitet. Dette gjelder spesielt på Stakkevollvegen fra Breivika og nordover på Tromsøya, samt vegen til Grøtsund havn.

Kystsoneplan

Kystsoneplanen for Tromsøregionen er en viktig plan for å regulering av næringsaktivitet i kommunens sjøarealer. Etter vårt syn er det nødvendig å sette av mer areal til matproduksjon for at kommunen skal bidra til regionale og nasjonale målsetninger i tråd med tiltakene i sin egen Strategisk næringsplan. Etter vårt syn må akvakulturområdene AK-16 Gåsvær, AK-28 Solstrand, Ak-29 Bakkejord, AK-30 Straumsfjord/Brokskard og AK-31 Andersdalen settes av til matproduksjon.

Parkeringsbestemmelsene

Parkeringsbestemmelsene som presenteres i kommuneplanens arealdel må ikke legge begrensinger på mulighetene for å utvide parkering i fjell i Tromsø sentrum. En kombinasjon av parkering og forsterket tilbud for gående, syklende og kollektivreisende til sentrum er viktig for at Tromsø sentrum skal forbli det viktigste nasjonale, regionale og lokale knutepunktet og hovedarena for handel, service, tjenesteyting og kultur som retningslinjene legger til grunn.

Du kan laste ned hele uttalelsen vår her.

Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19