Høring

Fylkesplanens handlingsporogram 2015-2018

Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på Fylkesplan for Troms 2014-2025. Formålet med sistnevnte er å etablere et felles og omforent grunnlag for den strategiske utviklingen av Troms fylke.
Fredag, 10 april, 2015 - 10:48

Bakgrunn

Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på Fylkesplan for Troms 2014-2025. Formålet med sistnevnte er å etablere et felles og omforent grunnlag for den strategiske utviklingen av Troms fylke. Mål og strategier fra fylkesplanen er innarbeidet i handlingsprogrammet. Hensikten er at fylkeskommunen sammen med regionalt partnerskap og andre aktører i Troms skal gå sammen for å løse utfordringer og oppnå ønsket utvikling i fylket. Denne innsatsen knyttes både til økonomi og arbeidsinnsats.

Fylkesrådet har bedt om innspill på innholdet i fylkesplanens handlingsprogram, med særlig tilbakemelding på:

  • Utkastets forslag til prioritering av strategier/innsats (kolonne 1)
  • Innspill til aktuelle partnere for gjennomføring av strategiene (kolonne 2)
  • Hva de ulike aktørene kan bidra med av ressurser for gjennomføring knyttet til de ulike strategiene (kolonne 3).

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

Fylkeskommunen har en sentral rolle som regional utviklingsaktør, men også som premissleverandør. Som forvalter av flere virkemidler har fylkeskommunen et særskilt ansvar for at virkemiddelapparatet oppleves som tilgjengelig og relevant for regionens næringsliv. Per i dag har vi en næringsstruktur med en rekke mikro- og småbedrifter. Dette medfører igjen at en stor del av næringslivet opererer med en kortsiktig tidshorisont, hvor man grunnet manglende ressurser (økonomisk og/eller administrativt) ikke har kapasitet til å arbeide med strategisk ekspansjon og innovasjon, men snarere må prioritere den daglige driften. Som forvalter av

virkemiddelapparatet må fylkeskommunen bidra til at både søknads- og rapporteringsprosesser blir mest mulig tids- og kostnadseffektiv, og dermed oppleves som mer tilgjengelig for næringslivet.

Videre heter det i handlingsplanen at fylkeskommunen kan være en tilrettelegger for stimulering og utvikling av samarbeidet mellom ulike sektorer, forvaltningsnivåer, det offentlige, næringslivet og FoUI-miljøer gjennom å skape arenaer for dette. Dette er vi enige i, men presiserer at det innenfor en rekke områder allerede finnes sterke og gode initiativ, arenaer og fora som fungerer. Fylkeskommunen bør derfor ta mål av seg til å bidra til å styrke og videreutvikle eksisterende arenaer, og at nye arenaer utvikles i samarbeid med andre aktører. 

Om prioritering av strategier og innsats

Vi er enige i de strategiske prioriteringene som er gjort for handlingsprogrammet 2015-2018. Næringsforeningen i Tromsøregionen er positiv til at fylkeskommunen gjør en prioritering av strategier i handlingsprogrammets fireårsperiode, og at det presiseres at dette innebærer at det legges en ekstra innsats i disse. Vi tror også at prioritert innsats knyttet til oppfølging av nordområdepolitikken, utvikling av nærings- og kompetanseklynger, samt satsing på regionale sentra er viktige og riktige grep for å oppnå regional utvikling i Troms.

Næringsforeningen som partner for gjennomføring av strategien

Vi merker oss at næringsaktører som hovedregel omtales som «NHO/næringsliv» og «næringshager». Vi ber om at også næringsforeninger, og mer spesifikt at Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) blir inkludert i denne kolonnen.

NFTR er den største interesseforeningen for næringslivet i Nord-Norge. Vårt formål er å fremme næringslivets interesser og arbeide for at Tromsøregionen har tilbud og kvaliteter som gjør at bedrifter vil etablere seg, og folk vil bo og arbeide her. Dette skal vi gjøre ved å være en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør og en dyktig samarbeidspartner.  Vi arbeider for å skape gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter for våre medlemsbedrifter fra alle bransjer og næringer. NFTR har et regionalt nedslagsfelt med medlemmer lokalisert i Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Karlsøy, Skjervøy og Torsken kommuner. Vi er også i ferd med å etablere et tettere samarbeid med næringsaktører/næringsforeninger og kommunale næringsavdelinger i Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy for å styrke samarbeidet i med disse områdene ytterligere.

NFTR jobber direkte og indirekte med de strategiske områdene i handlingsplanen som omhandler kapittel 2 Nordområdene, kapittel 3 Næringsstrategier, FoU og kompetanse, kapittel 4 Senterstrategi, kapittel 5 Arealpolitikk- og forvaltning og kapittel 9 Videregående opplæring. Vi ønsker derfor at NFTR spesielt, sekundært næringsforeninger generelt, inkluderes som partner på linje med dagens bruk av «NHO/næringsliv» og «næringshager».

Vårt bidrag knyttet til gjennomføring

Næringsforeningen i Tromsøregionen kan bidra på flere områder til gjennomføring av strategien. Dette gjelder deltagelse i ulike styringsgrupper, arbeidsgrupper og prosjektledelse der dette er naturlig.

Last ned høringsuttalelsen her.

Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Høy standard og lett tilgjengelige kontorlokaler til leie midt i hjertet av Tromsø sentrum.
Fredag, 22 juni, 2018 - 14:51
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Fredag, 15 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11