Høring

Fylkesplanens handlingsporogram 2015-2018

Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på Fylkesplan for Troms 2014-2025. Formålet med sistnevnte er å etablere et felles og omforent grunnlag for den strategiske utviklingen av Troms fylke.
Fredag, 10 april, 2015 - 10:48

Bakgrunn

Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på Fylkesplan for Troms 2014-2025. Formålet med sistnevnte er å etablere et felles og omforent grunnlag for den strategiske utviklingen av Troms fylke. Mål og strategier fra fylkesplanen er innarbeidet i handlingsprogrammet. Hensikten er at fylkeskommunen sammen med regionalt partnerskap og andre aktører i Troms skal gå sammen for å løse utfordringer og oppnå ønsket utvikling i fylket. Denne innsatsen knyttes både til økonomi og arbeidsinnsats.

Fylkesrådet har bedt om innspill på innholdet i fylkesplanens handlingsprogram, med særlig tilbakemelding på:

  • Utkastets forslag til prioritering av strategier/innsats (kolonne 1)
  • Innspill til aktuelle partnere for gjennomføring av strategiene (kolonne 2)
  • Hva de ulike aktørene kan bidra med av ressurser for gjennomføring knyttet til de ulike strategiene (kolonne 3).

Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

Fylkeskommunen har en sentral rolle som regional utviklingsaktør, men også som premissleverandør. Som forvalter av flere virkemidler har fylkeskommunen et særskilt ansvar for at virkemiddelapparatet oppleves som tilgjengelig og relevant for regionens næringsliv. Per i dag har vi en næringsstruktur med en rekke mikro- og småbedrifter. Dette medfører igjen at en stor del av næringslivet opererer med en kortsiktig tidshorisont, hvor man grunnet manglende ressurser (økonomisk og/eller administrativt) ikke har kapasitet til å arbeide med strategisk ekspansjon og innovasjon, men snarere må prioritere den daglige driften. Som forvalter av

virkemiddelapparatet må fylkeskommunen bidra til at både søknads- og rapporteringsprosesser blir mest mulig tids- og kostnadseffektiv, og dermed oppleves som mer tilgjengelig for næringslivet.

Videre heter det i handlingsplanen at fylkeskommunen kan være en tilrettelegger for stimulering og utvikling av samarbeidet mellom ulike sektorer, forvaltningsnivåer, det offentlige, næringslivet og FoUI-miljøer gjennom å skape arenaer for dette. Dette er vi enige i, men presiserer at det innenfor en rekke områder allerede finnes sterke og gode initiativ, arenaer og fora som fungerer. Fylkeskommunen bør derfor ta mål av seg til å bidra til å styrke og videreutvikle eksisterende arenaer, og at nye arenaer utvikles i samarbeid med andre aktører. 

Om prioritering av strategier og innsats

Vi er enige i de strategiske prioriteringene som er gjort for handlingsprogrammet 2015-2018. Næringsforeningen i Tromsøregionen er positiv til at fylkeskommunen gjør en prioritering av strategier i handlingsprogrammets fireårsperiode, og at det presiseres at dette innebærer at det legges en ekstra innsats i disse. Vi tror også at prioritert innsats knyttet til oppfølging av nordområdepolitikken, utvikling av nærings- og kompetanseklynger, samt satsing på regionale sentra er viktige og riktige grep for å oppnå regional utvikling i Troms.

Næringsforeningen som partner for gjennomføring av strategien

Vi merker oss at næringsaktører som hovedregel omtales som «NHO/næringsliv» og «næringshager». Vi ber om at også næringsforeninger, og mer spesifikt at Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) blir inkludert i denne kolonnen.

NFTR er den største interesseforeningen for næringslivet i Nord-Norge. Vårt formål er å fremme næringslivets interesser og arbeide for at Tromsøregionen har tilbud og kvaliteter som gjør at bedrifter vil etablere seg, og folk vil bo og arbeide her. Dette skal vi gjøre ved å være en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør og en dyktig samarbeidspartner.  Vi arbeider for å skape gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter for våre medlemsbedrifter fra alle bransjer og næringer. NFTR har et regionalt nedslagsfelt med medlemmer lokalisert i Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Karlsøy, Skjervøy og Torsken kommuner. Vi er også i ferd med å etablere et tettere samarbeid med næringsaktører/næringsforeninger og kommunale næringsavdelinger i Storfjord, Balsfjord, Lyngen og Karlsøy for å styrke samarbeidet i med disse områdene ytterligere.

NFTR jobber direkte og indirekte med de strategiske områdene i handlingsplanen som omhandler kapittel 2 Nordområdene, kapittel 3 Næringsstrategier, FoU og kompetanse, kapittel 4 Senterstrategi, kapittel 5 Arealpolitikk- og forvaltning og kapittel 9 Videregående opplæring. Vi ønsker derfor at NFTR spesielt, sekundært næringsforeninger generelt, inkluderes som partner på linje med dagens bruk av «NHO/næringsliv» og «næringshager».

Vårt bidrag knyttet til gjennomføring

Næringsforeningen i Tromsøregionen kan bidra på flere områder til gjennomføring av strategien. Dette gjelder deltagelse i ulike styringsgrupper, arbeidsgrupper og prosjektledelse der dette er naturlig.

Last ned høringsuttalelsen her.

Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19