Fag

Hvordan vil vi leve og bo i Tromsø sentrum?

Tromsø sentrum er et fint sted! Byen har gode naturmessige forutsetninger og et sentrum som geografisk, historisk og kulturelt er det viktigste knutepunktet i Tromsø. Vi må gjøre de nødvendige grep for at sentrum skal opprettholde denne rollen.
Fredag, 1 april, 2016 - 15:24

Forutsetninger

Byen har gode naturmessige forutsetninger, med sin beliggenhet ved Tromsøysundet, utsikt mot verdens vakreste fjell i øst, Tromsdalstinden, samt Malangen i sør og Ringvassøya i nord.

Tromsø har også en spennende kulturell historikk. Siden byen ble grunnlagt for 222 år siden har Tromsø vært utgangspunkt for diverse polare ekspedisjoner, har hatt kallenavnet ”Nordens Paris” pga handel med det store utland, og har til og med hatt status som hovedstad noen dager i 1940. I dag er Tromsø hovedsete for Arktisk Råd, og kan med en viss rett kalle seg ”hovedstaden i Arktis”. I motsetning til en rekke andre byer i Nord Norge har mye av den gamle trehusbebyggelsen i sentrum overlevd andre verdenskrig.  De gamle trehusene gir byen en tydelig identitet. Dette er et godt utgangspunkt for å skape et sentrum folk vil bruke, i samspill med moderne og mer arealeffektiv arkitektur.

Geografisk, historisk og kulturelt sett er sentrum det viktigste knutepunktet i Tromsø. Hvis man ser på lokaliseringen av arbeidsplasser og boliger i byen, er det naturlig at system for hovedveier og bybuss knyttes sammen i sentrum (viser til kronikk ”8-tallsbyen”, skrevet av Hanne Skeltved og undertegnede i Nordlys i mai 2014).

Dagens situasjon

Det foregår mye bra i sentrum i dag. Men vi som har vokst opp her husker hvordan det tidligere var å gå gjennom Storgata en lørdag formiddag. Man måtte nærmest bane seg vei gjennom folkemengden, cafeene var stappfulle, og man traff mange kjente på gata. Nettopp disse uplanlagte møtene er noe av det som betegner det urbane livet.

Etter at Langnes Handelspark ble utvidet betydelig er det blitt roligere i gatene i sentrum. Mange næringsbygg står tomme. Hva kan vi gjøre med dette? Det er behov for å redefinere sentrums rolle.

Tromsø har en sentrumsplan som i stor grad legger til rette for næringsbebyggelse, og legger relativt strenge restriksjoner på boliger. Denne er nå moden for revisjon, ettersom det ikke lenger er grunnlag for så stor andel næring. Det bør istedenfor tilrettelegges for økt andel boliger.

Boliger i sentrum

Økt antall boliger vil igjen danne grunnlag for etablering av mange typer næring, og mange vil bruke sentrum i sitt daglige liv.

Fortetting

Fortetting av boliger i eksisterende knutepunkter er i tråd med den overordna strategien for byplanlegging, både nasjonalt og lokalt. Dette gir en miljømessig gevinst pga lite behov for investering i teknisk infrastruktur og effektiv arealbruk med god tilgjengelighet til kollektivtilbud. Økt antall leiligheter i byen skaper også et tett og godt bomiljø med mange spennende tilbud i nærmiljøet. Dette vil være en attraktiv måte å bo på for mange grupper i samfunnet.

Nye boliger kan etableres på flere måter: gjennom «innfill-prosjekter», omdanning av kvartaler som lenge har stått for fall og delvis tomme, utbygging av parkeringsarealer, ombygging av næringsarealer samt påbygging av eksisterende bygg. I tillegg kommer Skipsverftet, hvor det planlegges store boligprosjekter nytt utfylt areal.

Seniorboliger

Seniorboliger vil være spesielt godt egnet i sentrum. Mange eldre er i dag ensomme, og sitter alene i store boliger uten møteplasser. Dette er en utvikling som også bidrar til at det offentlige får et stort ansvar for å følge folk opp. Med den kommende eldrebølgen vil dette bli en enda tydeligere tendens.

I Tromsø er det i tillegg en problemstilling at man må måke snø og bevege seg på glatte, ubrøytete fortau halve året. Dette blir spesielt tydelig hvis man bor i enebolig. Ved å etablere byboliger med sosiale møteplasser vil flere få et sosialt liv, og man kan ta heisen ned til oppvarmete fortau og cafeen i første etasje. Mange eldre vil kunne overlate eneboligen sin til barnefamilier, slik at man får en naturlig sirkulasjon i boligmarkedet. Tromsø Kommune jobber for tiden med å stimulere til økt etablering av seniorboliger i privat regi. Det finnes her mange gode støtteordninger, og gevinsten er potensielt stor for alle parter.

Studentboliger

Undersøkelser viser at studenter ønsker å bo enten i tilknytning til lærestedet, eller i sentrum. Det er gode buss- og sykkelforbindelser fra sentrum til Breivika i dag, og enda bedre vil det bli når Stakkevollveien blir oppgradert til 4 felter med egne kollektivfelt i hver retning samt sykkelveg, slik vi har planlagt i samarbeid med Tromsø kommune. Studenter er også en gruppe som erfaringsmessig har mye å bidra med når det gjelder liv, røre og kulturliv, og vil på alle måter passe godt i sentrum.

Flyktningeboliger

Flytninger vil også ha mange fordeler ved å bo i sentrum. Dette er en gruppe som er vant til å bo tett sammen, og har stort behov for sosiale møteplasser og lett tilgang til helsetjenester og arbeidsplasser. Få flyktninger disponerer bil. Det er viktig at denne gruppen blir integrert i lokalsamfunnet. I sentrum er det gode muligheter for mange ulike grupper å møtes, på tvers av grenser. Undertegnede og Hanne Skeltved skrev en kronikk i avisa  ”Nordlys” den 13.11.15 med tittelen ”Flyktningeboliger som katalysator for byutvikling”. Vårt poeng her var at kommunen, i samarbeid med staten, bør ta en aktiv rolle og investere i kommunale boliger i områder hvor det er behov for byutvikling. Sentrum er et slikt område. Boligene bør bygges robuste og med gode bokvaliteter, slik at de kan brukes av ulike grupper etter behov. I de kommende årene vil det være et stort behov for flyktningeboliger. På sikt vil boligene kunne brukes av eldre, studenter eller som vanlige kommunale boliger.

Familieboliger

Familier bør også kunne tilbys boliger i sentrum. Det er nå en ny trend at unge familier ønsker å bo i sentrum, og slippe å kjøre bil.

Oppgradering av byrom

Gjennom investeringer i boligprosjekter i sentrum vil man gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanene kunne kreve bidrag til oppgradering av de offentlige byrommene. Det er det et sterkt behov for.

Lek og flerbruk i offentlige byrom

Istedenfor å legge til rette for små, mørke og ofte for privatiserte lekeplasser i kvartalene, slik dagens sentrumsplan legger opp til, bør det i større grad tilrettelegges for økt og mer variert bruk av de offentlige rom og parker. Dette har de med suksess testet ut i Bodø. Resultatet kan bli at byrommene blir brukt mer, mer fokuserte investeringer der flest mulig kan dra nytte av det, og byen får et større mangfold. Det er mer spennende å sette seg i en park hvor det foregår aktiviteter, og hvor barn leker, enn å sitte på en benk og se på en statue på sokkel. I dag er det få områder i byen som er tilrettelagt for opphold. Kirkeparken er i dag det eneste stedet i sentrum hvor man kan slå seg ned på gresset og nyte sola. Dessverre foreslår kommunen nå at denne parken endres til en botanisk hage.

Kaipromenaden

Ett viktig byrom, som krever fokus og oppgradering, er den sammenhengende kaipromenaden. Det er trist at denne i praksis ikke eksisterer, ettersom store deler av kaia i dag brukes til parkering. Mange av byggene som ligger langs sundet vender ryggen til kaia og vannet. Her ligger et åpenbart potensial! Undertegnede fikk i fjor en pris fra  ”Hvor går Tromsø” for forslag om å etablere et midlertidig prosjekt med fotgjengersone og aktiviteter langs kaia. Strekningen langs sundet, gjerne fra Telegrafbukta til Breivika, stenges av for bilbruk i noen sommermåneder, og gis en enkel oppgradering som gjør at det er mulig å ferdes her. I tillegg kan man opprette enkle lekeapparater, lange strand, stupetårn, og kanskje en café eller bar  her og der. Hva med utleie av kajakker? Tanken er at mange gjennom et slikt prosjekt vil oppdage hvilke fantastiske muligheter som ligger i en slik struktur, både for næringsliv og brukere av byen. Dette er testet i blant annet København og Porsgrunn, og resultatet er at ingen vil ha tilbake parkeringsplasser og kjørearealer. Kanskje vi skal prøvde dette i Tromsø også? På sikt kan kaipromenaden få en permanent og høystandard opparbeiding. Det hadde vært positive for sentrum hvis vi klarte å ta byens fysiske, historiske og kulturelle kontakt med sjøen tilbake.

Ny samfunnsøkonomisk analyse: boligprosjekters betydning for byliv

På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Samfunnsøkonomisk analyse as og Dark arkitekter nylig utarbeidet en rapport som heter  ”Boligprosjekters betydning for byliv”, datert 15. Januar 2016 (rapport nr. 27-2016). Dette er spennende lesning.

6 case studier fra Oslo

Prosjektet drøfter hvordan utforming av boligprosjekter påvirker samvirke med resten av byen og byens liv. Gjennom seks casestudier i Oslo undersøkes kvaliteter og utformingstrekk ved boligprosjekter som er viktige for å generere byliv. De seks prosjektene er: Sørenga, Dælenenggata 36, Kværnerbyen, Sjølyststranda, Fleischer Brygge og Bryggekanten og Vannkanten.

Hovedkonklusjoner

Hovedkonklusjonene i denne rapporten er:

 1. Fysisk utforming betyr mye for byliv
  • når fellesarealene framstår som tilgjengelige også for besøkende, åpnes det for mer interaksjon med byen for øvrig. Arealene blir da mer attraktive for alle.
  • fellesarealer som gir mulighet for delvis innsyn virker mer imøtekommende enn avskjermede lokaler.
 2. Bevegelsesforbindelsenes kvalitet påvirker besøk
  • bevisstheten om, og planleggingen av, både gode målpunkter  for tur og bevegelsesforbindelser til og fra, er viktig for prosjektenes evne til å bidra med dynamikk til byen.
 3. Beboersammensetningen påvirker bruken av områdene
  • der beboersammensetningen er blandet, øker den samlede bruken av fellesarealer og tilbud rundt boligprosjektene.
  • de viktigste virkemidler for å få til dette er varierte leilighetsstørrelser samt begrensing på antall leiligheter der det tilrettelegges for privatisert og tilbaketrukket liv (for eksempel store balkonger med gode solforhold).
 4. Variert tilbud av kommersielle tjenester fremmer møteplasser
  • boligprosjekter som bevisst legger til rette for næringsarealer til husholdningsrettede tjenester og felles møteplasser vil glede både egne og andre beboere.
  • subsidiering av arealer på gateplan kan være nødvendig for å oppnå aktive fasader
 5. De viktigste valgene og avgjørelsene tas i planfasen
  • de viktigste planfaglige grepene bestemmes i tidlig fase av et prosjekt, normalt i samarbeid mellom kommunens planmyndigheter og utviklere
  • erfaringsmessig er det en utfordring at politiske organer overprøver planmyndigheter og tilsidesetter krav som kan være viktige for prosjektets bymessige kvaliteter, når utbyggerne argumenterer for prosjektets realiserbarhet og lønnsomhet.
  • de viktigste forholdene planmyndighetene bør sikre er: tilrettelegging for gode fellesarealer og bevegelsesforbindelser samt sikre areal til næringsvirksomhet

Dette er erfaringer vi bør ha med oss i forbindelse med videre utvikling av Tromsø sentrum.

Emneord: 
Tags: 
Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11