Høring

Joint Barents Transport Plan

Joint Barents Transportplan (JBTP) ble presentert 24. september 2013 etter en bestilling fra styringsgruppen i Barents Euro-Arctic Transport Area (BEATA)
Tirsdag, 28 januar, 2014 - 08:29

Joint Barents Transportplan (JBTP) ble presentert 24. september 2013 etter en bestilling fra styringsgruppen i Barents Euro-Arctic Transport Area (BEATA). Informasjon fra fremleggelsen, selve planenn og uttalelsen fra BEATA finner du her.

Bakgrunnen for rapporten er forventet sosial og økonomisk utvikling i Barentsregionen og et stadig økende behov for tilpasset og sammenhengende transportsystem. Planen er utarbeidet i felleskap mellom statlige myndigheter i Barentsregionen (transportmyndighetene i Norge, Sverige, Finland og Russland), og er drevet frem av en ekspertgruppe bestående av medlemmer fra de fire landene under ledelse av regiondirektør i Statens vegvesen, region nord, Torbjørn Naimak.

JointBarentsTransportPlan_forside

Rapporten har hatt norsk sekretariat. Deltagerlandenes nasjonale målsetninger for transportsystemet har ligget til grunn for ekspertgruppens arbeid, og har blitt oppsummert på følgende måte:

“Russia, Finland, Sweden and Norway have the ambition to develop an efficient transport system in the Barents Region with good internal connectivity between the Barents Countries and with good external links to world markets. The transport system should facilitate Barents regional development and create new opportunities for important industries. The transport system should be developed in a manner that safeguards the environment and improves safety and acces-sibility for all.”

Næringsforeningen i Tromsøregionen er glad for at myndighetene i de fire landene har gått sammen om en omfattende samordning og harmonisering av transportinfrastrukturen på tvers av landegrensene i Barentsregionen. Vi er i hovedsak enig i slutningene i rapporten, men mener den tar for lite hensyn til Tromsø som nasjonalt logistikknutepunkt i Nord. I tillegg mener vi planen bare i liten grad tar hensyn av viktigheten av å knytte sammen de mest robuste vekstregionene i Barentsområdet på en effektiv måte.

Hele vår uttalelse om Joint Barents Transport Plan her.

Vi har pekt på at planen legger et godt grunnlag for samordning og harmonisering av samferdselsløsninger på tvers av landegrensene i Barentsområdet. Vi mener Tromsø må tilskrives en mer sentral plass i planen, da byen allerede er et viktig logistikknutepunkt, samtidig som den har potensiale til å bidra ytterligere i årene som kommer.

For å videreutvikle potensialet i regionen har vi pekt på følgende i vår uttalelse: Samferdsel og infrastruktur er viktige ram-mevilkår for fremtidig vekst i nærings- og samfunnsutviklingen. Dette er rammevilkår som er definerende for Barentsområdets evne til å utnytte vekstpotensialet, og vi ønsker derfor at dette perspektivet i større grad innlemmes i planprosessen. Dette er også grunnen til at vi ønsker at Ishavsbanen Vest utredes ytterligere, da den har potensiale til å bidra til ytterligere vekst i Barentsområdet.

For Tromsø Havn er det viktig at dagens gode arbeid videreføres, og ses i sammenheng med ytterligere positive synergier, ikke bare for Tromsøregionen, men hele Barentsområdet. Vi ser allerede at Tromsø lufthavn er et nav for persontrafikken internt, men også til og fra Barentsregionen. Det er viktig at flyplassens kapasitet forsterkes og videreutvikles i fremtiden. Til slutt har vi også pekt på at det positive arbeidet med å eli-minere flaskehalser og øke regularitet og sikkerhet langs veg er viktige tiltak for næringslivet, men også for økt sikker-het knyttet til privattransport.

Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47