Høring

Joint Barents Transport Plan

Joint Barents Transportplan (JBTP) ble presentert 24. september 2013 etter en bestilling fra styringsgruppen i Barents Euro-Arctic Transport Area (BEATA)
Tirsdag, 28 januar, 2014 - 08:29

Joint Barents Transportplan (JBTP) ble presentert 24. september 2013 etter en bestilling fra styringsgruppen i Barents Euro-Arctic Transport Area (BEATA). Informasjon fra fremleggelsen, selve planenn og uttalelsen fra BEATA finner du her.

Bakgrunnen for rapporten er forventet sosial og økonomisk utvikling i Barentsregionen og et stadig økende behov for tilpasset og sammenhengende transportsystem. Planen er utarbeidet i felleskap mellom statlige myndigheter i Barentsregionen (transportmyndighetene i Norge, Sverige, Finland og Russland), og er drevet frem av en ekspertgruppe bestående av medlemmer fra de fire landene under ledelse av regiondirektør i Statens vegvesen, region nord, Torbjørn Naimak.

JointBarentsTransportPlan_forside

Rapporten har hatt norsk sekretariat. Deltagerlandenes nasjonale målsetninger for transportsystemet har ligget til grunn for ekspertgruppens arbeid, og har blitt oppsummert på følgende måte:

“Russia, Finland, Sweden and Norway have the ambition to develop an efficient transport system in the Barents Region with good internal connectivity between the Barents Countries and with good external links to world markets. The transport system should facilitate Barents regional development and create new opportunities for important industries. The transport system should be developed in a manner that safeguards the environment and improves safety and acces-sibility for all.”

Næringsforeningen i Tromsøregionen er glad for at myndighetene i de fire landene har gått sammen om en omfattende samordning og harmonisering av transportinfrastrukturen på tvers av landegrensene i Barentsregionen. Vi er i hovedsak enig i slutningene i rapporten, men mener den tar for lite hensyn til Tromsø som nasjonalt logistikknutepunkt i Nord. I tillegg mener vi planen bare i liten grad tar hensyn av viktigheten av å knytte sammen de mest robuste vekstregionene i Barentsområdet på en effektiv måte.

Hele vår uttalelse om Joint Barents Transport Plan her.

Vi har pekt på at planen legger et godt grunnlag for samordning og harmonisering av samferdselsløsninger på tvers av landegrensene i Barentsområdet. Vi mener Tromsø må tilskrives en mer sentral plass i planen, da byen allerede er et viktig logistikknutepunkt, samtidig som den har potensiale til å bidra ytterligere i årene som kommer.

For å videreutvikle potensialet i regionen har vi pekt på følgende i vår uttalelse: Samferdsel og infrastruktur er viktige ram-mevilkår for fremtidig vekst i nærings- og samfunnsutviklingen. Dette er rammevilkår som er definerende for Barentsområdets evne til å utnytte vekstpotensialet, og vi ønsker derfor at dette perspektivet i større grad innlemmes i planprosessen. Dette er også grunnen til at vi ønsker at Ishavsbanen Vest utredes ytterligere, da den har potensiale til å bidra til ytterligere vekst i Barentsområdet.

For Tromsø Havn er det viktig at dagens gode arbeid videreføres, og ses i sammenheng med ytterligere positive synergier, ikke bare for Tromsøregionen, men hele Barentsområdet. Vi ser allerede at Tromsø lufthavn er et nav for persontrafikken internt, men også til og fra Barentsregionen. Det er viktig at flyplassens kapasitet forsterkes og videreutvikles i fremtiden. Til slutt har vi også pekt på at det positive arbeidet med å eli-minere flaskehalser og øke regularitet og sikkerhet langs veg er viktige tiltak for næringslivet, men også for økt sikker-het knyttet til privattransport.

Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19