Debatt

Bygg E8 på vestsiden

Når byrådsleder Kristin Røymo samler gruppelederne i kommunestyret for å finne en tverrpolitisk løsning for E8 gjennom Ramfjorden har vi to budskap: (1) ikke bytt bort finansieringen av ny adkomst til Breivika Havn og (2) bygg E8 langs vestre trasé.
Fredag, 4 mars, 2016 - 15:37

Når byrådsleder Kristin Røymo samler gruppelederne i kommunestyret for å finne en tverrpolitisk løsning for E8 gjennom Ramfjorden har vi to budskap:

  1. Ikke bytt bort finansieringen av ny adkomst til Breivika Havn.
  2. Bygg E8 langs vestre trasé.

Adkomsten til Breivika er viktigst

Gitt dagens trafikkbelastning, samt forventet trafikkøkning som følge av flere større utbygginger langs Tromsøyas nordøstside, så er en løsning på trafikkproblemene i Breivika det viktigste samferdselstiltaket i regionen, jamfør vårt innlegg 1. mars.

E8 gjennom Ramfjorden bør bygges

Ny E8 gjennom Ramfjorden bør bygges – primært av hensyn til de som bor der, og de som bruker denne strekningen hver dag. En ny veg er positivt for næringslivet, men er mindre avgjørende enn nevnte Breivika. For næringslivet er det uten betydning på hvilken side av Ramfjorden veien legges, bare den blir bygd.

Sekundært bør vegen bygges for å avslutte en unødvendig lang prosess som tar fokus fra alle andre samferdselsprosjekter i regionen. For å få til dette er vi mange som må legge personlig prestisje til side, og enes om alternativet som er raskest å få på plass.

Lik det eller ikke – men av hensyn til gjennomføring og faglige vurderinger så må ny trasé gå langs vestsiden. Som flere allerede har påpekt, er traseen i prinsippet ferdig regulert, og det foreligger heller ingen innsigelser på denne strekningen.

Brukerfinansiering eller ikke?

Den politiske debatten om trasévalg har tatt utgangspunkt i at vestre trasé skal brukerfinansieres, mens det har vært uklart hvordan østre trasé skal finansieres. Med andre ord – det har vært teoretisk mulig at østre trasé bygges uten brukerfinansiering.

Et relevant spørsmål er derfor om politikerne er for østre trasé, eller mot brukerfinansiering på vestre trasé?

At finansieringen var uavklart så vi da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FRP) i mars 2014 opphevet Miljøverndepartementets statlige plan om vestre trasé fra 2013, og «ga» Tromsø kommune og sittende Høyre-Venstre-FRP-byråd tilbake ansvaret for prosessen. Østre trasé skulle bygges, men spørsmålet om finansiering skulle tas senere.

Også da Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 besluttet ny statlig plan – denne gang på østsiden, uttalte minister Jan Tore Sanner at spørsmålet om finansiering ikke lå på hans bord.

Selvpåført konkurranseulempe

Når E8 gjennom Ramfjorden havner langt bak i køen skyldes dette blant annet at sittende Regjering har instruert transportetatene om at det er de samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene som skal prioriteres. For Nord-Norge gir det en konkurranseulempe i NTP-prosessen. For Tromsø gir det en selvpåført dobbel ulempe.

For det første taper vi terreng som følge av at de samfunnsøkonomiske analysene tar utgangspunkt i befolkning og årsdøgntrafikk. Lav befolkningstetthet gir lite gjennomslag i NTP.

For det andre taper vi terreng fordi vi ikke ønsker å godta de nasjonale spillereglene. Vi kan være for eller imot brukerfinansiering – men faktum er at det er et vedtatt prinsipp for større vegutbygginger i Norge.

Det er nye, brukerfinansierte innfartsveier til Bodø og Harstad eksempler på at når man ikke er i posisjon til å definere spillereglene, så må man forholde seg til dem.

Nødvendig med bred politisk allianse

Det er positivt å se at byrådslederen har tatt initiativ til politiske forhandlinger for å sikre byggestart i 2018 – og ditto positivt at både Høyre, Venstre og Senterpartiet signaliserer at de er åpen for en konstruktiv dialog.

Fra lokalt hold er det investert mye politisk prestisje i saken. Og mange har satt sin lit til at Solberg-regjeringen skulle finne midler til østre trasé. All den tid Regjeringens prioriteringer ligger fast, er vår oppfordring til lokalpolitikerne at de støtter opp om å bygge vestre trasé. Dette vil ikke være et politisk nederlag – men et tydelig politisk signal om at dagens modellberegninger ensidig fokuserer på befolkningsstatistikk, og ikke reell verdiskapning.

Næringslivet er positiv til brukerfinansiering

For å hjelpe politikerne på vei, vil vi nevne en undersøkelse vi gjorde blant egne medlemmer tilbake i 2014. Her er det entydige svaret at næringslivet i Tromsø er villig til å bidra med brukerfinansiering dersom dette sørger for at nye vegprosjekter blir bygd.

Enkelte har også argumentert for at østre trasé er nødvendig med tanke på trafikken fra en fremtidig Ullsfjordforbindelse. Vegvesenet sine tall viser at eksisterende vegnett har nødvendig kapasitet til å ta unna forventet trafikkvekst ved ny Ullsfjordforbindelse. Den nye traséen vil ta unna hovedtyngden av trafikken i Ramfjord – nemlig den som går nord-sør mellom Nordkjosbotn og Tromsø.

En ny trasé bør bygges på vestsiden. Den vil øke trafikksikkerheten og redusere miljøbelastningen for både brukere av og beboere langs innfartsveien til Tromsø.

For å oppsummere – bygg E8 på vestsiden av Ramfjorden, men ikke på bekostning av ny adkomst til Breivika Havn.

Emneord: 
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Medlemsnyhet
– en kampanje som gir ny kunnskap og viktig helsegevinst!
Fredag, 22 september, 2017 - 11:22
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19