Debatt

Bygg E8 på vestsiden

Når byrådsleder Kristin Røymo samler gruppelederne i kommunestyret for å finne en tverrpolitisk løsning for E8 gjennom Ramfjorden har vi to budskap: (1) ikke bytt bort finansieringen av ny adkomst til Breivika Havn og (2) bygg E8 langs vestre trasé.
Fredag, 4 mars, 2016 - 15:37

Når byrådsleder Kristin Røymo samler gruppelederne i kommunestyret for å finne en tverrpolitisk løsning for E8 gjennom Ramfjorden har vi to budskap:

  1. Ikke bytt bort finansieringen av ny adkomst til Breivika Havn.
  2. Bygg E8 langs vestre trasé.

Adkomsten til Breivika er viktigst

Gitt dagens trafikkbelastning, samt forventet trafikkøkning som følge av flere større utbygginger langs Tromsøyas nordøstside, så er en løsning på trafikkproblemene i Breivika det viktigste samferdselstiltaket i regionen, jamfør vårt innlegg 1. mars.

E8 gjennom Ramfjorden bør bygges

Ny E8 gjennom Ramfjorden bør bygges – primært av hensyn til de som bor der, og de som bruker denne strekningen hver dag. En ny veg er positivt for næringslivet, men er mindre avgjørende enn nevnte Breivika. For næringslivet er det uten betydning på hvilken side av Ramfjorden veien legges, bare den blir bygd.

Sekundært bør vegen bygges for å avslutte en unødvendig lang prosess som tar fokus fra alle andre samferdselsprosjekter i regionen. For å få til dette er vi mange som må legge personlig prestisje til side, og enes om alternativet som er raskest å få på plass.

Lik det eller ikke – men av hensyn til gjennomføring og faglige vurderinger så må ny trasé gå langs vestsiden. Som flere allerede har påpekt, er traseen i prinsippet ferdig regulert, og det foreligger heller ingen innsigelser på denne strekningen.

Brukerfinansiering eller ikke?

Den politiske debatten om trasévalg har tatt utgangspunkt i at vestre trasé skal brukerfinansieres, mens det har vært uklart hvordan østre trasé skal finansieres. Med andre ord – det har vært teoretisk mulig at østre trasé bygges uten brukerfinansiering.

Et relevant spørsmål er derfor om politikerne er for østre trasé, eller mot brukerfinansiering på vestre trasé?

At finansieringen var uavklart så vi da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FRP) i mars 2014 opphevet Miljøverndepartementets statlige plan om vestre trasé fra 2013, og «ga» Tromsø kommune og sittende Høyre-Venstre-FRP-byråd tilbake ansvaret for prosessen. Østre trasé skulle bygges, men spørsmålet om finansiering skulle tas senere.

Også da Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 besluttet ny statlig plan – denne gang på østsiden, uttalte minister Jan Tore Sanner at spørsmålet om finansiering ikke lå på hans bord.

Selvpåført konkurranseulempe

Når E8 gjennom Ramfjorden havner langt bak i køen skyldes dette blant annet at sittende Regjering har instruert transportetatene om at det er de samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene som skal prioriteres. For Nord-Norge gir det en konkurranseulempe i NTP-prosessen. For Tromsø gir det en selvpåført dobbel ulempe.

For det første taper vi terreng som følge av at de samfunnsøkonomiske analysene tar utgangspunkt i befolkning og årsdøgntrafikk. Lav befolkningstetthet gir lite gjennomslag i NTP.

For det andre taper vi terreng fordi vi ikke ønsker å godta de nasjonale spillereglene. Vi kan være for eller imot brukerfinansiering – men faktum er at det er et vedtatt prinsipp for større vegutbygginger i Norge.

Det er nye, brukerfinansierte innfartsveier til Bodø og Harstad eksempler på at når man ikke er i posisjon til å definere spillereglene, så må man forholde seg til dem.

Nødvendig med bred politisk allianse

Det er positivt å se at byrådslederen har tatt initiativ til politiske forhandlinger for å sikre byggestart i 2018 – og ditto positivt at både Høyre, Venstre og Senterpartiet signaliserer at de er åpen for en konstruktiv dialog.

Fra lokalt hold er det investert mye politisk prestisje i saken. Og mange har satt sin lit til at Solberg-regjeringen skulle finne midler til østre trasé. All den tid Regjeringens prioriteringer ligger fast, er vår oppfordring til lokalpolitikerne at de støtter opp om å bygge vestre trasé. Dette vil ikke være et politisk nederlag – men et tydelig politisk signal om at dagens modellberegninger ensidig fokuserer på befolkningsstatistikk, og ikke reell verdiskapning.

Næringslivet er positiv til brukerfinansiering

For å hjelpe politikerne på vei, vil vi nevne en undersøkelse vi gjorde blant egne medlemmer tilbake i 2014. Her er det entydige svaret at næringslivet i Tromsø er villig til å bidra med brukerfinansiering dersom dette sørger for at nye vegprosjekter blir bygd.

Enkelte har også argumentert for at østre trasé er nødvendig med tanke på trafikken fra en fremtidig Ullsfjordforbindelse. Vegvesenet sine tall viser at eksisterende vegnett har nødvendig kapasitet til å ta unna forventet trafikkvekst ved ny Ullsfjordforbindelse. Den nye traséen vil ta unna hovedtyngden av trafikken i Ramfjord – nemlig den som går nord-sør mellom Nordkjosbotn og Tromsø.

En ny trasé bør bygges på vestsiden. Den vil øke trafikksikkerheten og redusere miljøbelastningen for både brukere av og beboere langs innfartsveien til Tromsø.

For å oppsummere – bygg E8 på vestsiden av Ramfjorden, men ikke på bekostning av ny adkomst til Breivika Havn.

Emneord: 
Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11