Debatt

Bygg E8 på vestsiden

Når byrådsleder Kristin Røymo samler gruppelederne i kommunestyret for å finne en tverrpolitisk løsning for E8 gjennom Ramfjorden har vi to budskap: (1) ikke bytt bort finansieringen av ny adkomst til Breivika Havn og (2) bygg E8 langs vestre trasé.
Fredag, 4 mars, 2016 - 15:37

Når byrådsleder Kristin Røymo samler gruppelederne i kommunestyret for å finne en tverrpolitisk løsning for E8 gjennom Ramfjorden har vi to budskap:

  1. Ikke bytt bort finansieringen av ny adkomst til Breivika Havn.
  2. Bygg E8 langs vestre trasé.

Adkomsten til Breivika er viktigst

Gitt dagens trafikkbelastning, samt forventet trafikkøkning som følge av flere større utbygginger langs Tromsøyas nordøstside, så er en løsning på trafikkproblemene i Breivika det viktigste samferdselstiltaket i regionen, jamfør vårt innlegg 1. mars.

E8 gjennom Ramfjorden bør bygges

Ny E8 gjennom Ramfjorden bør bygges – primært av hensyn til de som bor der, og de som bruker denne strekningen hver dag. En ny veg er positivt for næringslivet, men er mindre avgjørende enn nevnte Breivika. For næringslivet er det uten betydning på hvilken side av Ramfjorden veien legges, bare den blir bygd.

Sekundært bør vegen bygges for å avslutte en unødvendig lang prosess som tar fokus fra alle andre samferdselsprosjekter i regionen. For å få til dette er vi mange som må legge personlig prestisje til side, og enes om alternativet som er raskest å få på plass.

Lik det eller ikke – men av hensyn til gjennomføring og faglige vurderinger så må ny trasé gå langs vestsiden. Som flere allerede har påpekt, er traseen i prinsippet ferdig regulert, og det foreligger heller ingen innsigelser på denne strekningen.

Brukerfinansiering eller ikke?

Den politiske debatten om trasévalg har tatt utgangspunkt i at vestre trasé skal brukerfinansieres, mens det har vært uklart hvordan østre trasé skal finansieres. Med andre ord – det har vært teoretisk mulig at østre trasé bygges uten brukerfinansiering.

Et relevant spørsmål er derfor om politikerne er for østre trasé, eller mot brukerfinansiering på vestre trasé?

At finansieringen var uavklart så vi da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FRP) i mars 2014 opphevet Miljøverndepartementets statlige plan om vestre trasé fra 2013, og «ga» Tromsø kommune og sittende Høyre-Venstre-FRP-byråd tilbake ansvaret for prosessen. Østre trasé skulle bygges, men spørsmålet om finansiering skulle tas senere.

Også da Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 besluttet ny statlig plan – denne gang på østsiden, uttalte minister Jan Tore Sanner at spørsmålet om finansiering ikke lå på hans bord.

Selvpåført konkurranseulempe

Når E8 gjennom Ramfjorden havner langt bak i køen skyldes dette blant annet at sittende Regjering har instruert transportetatene om at det er de samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjektene som skal prioriteres. For Nord-Norge gir det en konkurranseulempe i NTP-prosessen. For Tromsø gir det en selvpåført dobbel ulempe.

For det første taper vi terreng som følge av at de samfunnsøkonomiske analysene tar utgangspunkt i befolkning og årsdøgntrafikk. Lav befolkningstetthet gir lite gjennomslag i NTP.

For det andre taper vi terreng fordi vi ikke ønsker å godta de nasjonale spillereglene. Vi kan være for eller imot brukerfinansiering – men faktum er at det er et vedtatt prinsipp for større vegutbygginger i Norge.

Det er nye, brukerfinansierte innfartsveier til Bodø og Harstad eksempler på at når man ikke er i posisjon til å definere spillereglene, så må man forholde seg til dem.

Nødvendig med bred politisk allianse

Det er positivt å se at byrådslederen har tatt initiativ til politiske forhandlinger for å sikre byggestart i 2018 – og ditto positivt at både Høyre, Venstre og Senterpartiet signaliserer at de er åpen for en konstruktiv dialog.

Fra lokalt hold er det investert mye politisk prestisje i saken. Og mange har satt sin lit til at Solberg-regjeringen skulle finne midler til østre trasé. All den tid Regjeringens prioriteringer ligger fast, er vår oppfordring til lokalpolitikerne at de støtter opp om å bygge vestre trasé. Dette vil ikke være et politisk nederlag – men et tydelig politisk signal om at dagens modellberegninger ensidig fokuserer på befolkningsstatistikk, og ikke reell verdiskapning.

Næringslivet er positiv til brukerfinansiering

For å hjelpe politikerne på vei, vil vi nevne en undersøkelse vi gjorde blant egne medlemmer tilbake i 2014. Her er det entydige svaret at næringslivet i Tromsø er villig til å bidra med brukerfinansiering dersom dette sørger for at nye vegprosjekter blir bygd.

Enkelte har også argumentert for at østre trasé er nødvendig med tanke på trafikken fra en fremtidig Ullsfjordforbindelse. Vegvesenet sine tall viser at eksisterende vegnett har nødvendig kapasitet til å ta unna forventet trafikkvekst ved ny Ullsfjordforbindelse. Den nye traséen vil ta unna hovedtyngden av trafikken i Ramfjord – nemlig den som går nord-sør mellom Nordkjosbotn og Tromsø.

En ny trasé bør bygges på vestsiden. Den vil øke trafikksikkerheten og redusere miljøbelastningen for både brukere av og beboere langs innfartsveien til Tromsø.

For å oppsummere – bygg E8 på vestsiden av Ramfjorden, men ikke på bekostning av ny adkomst til Breivika Havn.

Emneord: 
Siste frist for å bestille gavekort før jul fra Næringsforeningen er 21. desember kl 12.00.
Onsdag, 13 desember, 2017 - 15:25
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47