Debatt: Byutvikling

Hva er gjeldende bolig- og byutviklingspolitikk?

Internasjonalt, nasjonalt, og lokalt har det de seneste årene vært et sterkt fokus på revitali-sering av byenes sentrum.
Mandag, 9 november, 2015 - 08:00

Internasjonalt, nasjonalt, og lokalt har det de seneste årene vært et sterkt fokus på revitali-sering av byenes sentrum. Både miljømessig, for å skape trivelige og livlige bysentra, og pga. det økte boligpresset i de større byene, har det vært ført en aktiv politikk nettopp for økt boligbygging sentrumsnært.

I Tromsø trenger vi minimum 800 nye boenheter pr. år, for å holde tritt med befolkningsveksten. Det er da, mildt sagt, betenkelig at flere byggesaker i sentrum stoppes med begrunnelse om krav til reguleringsplaner for hele kvartal, og krav til lekeplasser som en ikke ser er hjemlet i Sentrums-planen. Det legges også begrensninger på antallet boliger og utnyttelsesgrad, som gjør at planer ikke lar seg realisere av økonomiske grunner.

Hva er gjeldende bolig- og byutviklingspolitikk?

Dette er et spørsmål mange funderer på, og bekymrer seg for. Det summer i korridorene…. Fra administrasjonen i kommunen kommer det signaler om at det er store endringer for hva bygge-bransjen kan forvente fra den nye politiske ledelsen. Den siste tids vedtak i reguleringssaker gir grunnlag for å stille spørsmål med forutsigbarheten og respekten for årelange reguleringsproses-ser. Næringslivet selv lurer på om det i denne kommunestyreperioden, i det hele tatt, skal være le-gitimt å tjene penger.

Hvilke spilleregler gjelder?

For aktørene i byggebransjen er det svært viktig å få vite hvilke spilleregler som nå gjelder, og hva målene for Byrådet egentlig er når det gjelder byutvikling. Gjennom vårt Gårdeierforum, vår Sentrumforening, vårt Fagråd for bolig, og gjennom prosesser som har involvert kommunen, har det de seneste årene vært stort engasjement rundt utvikling av bykjernen. Sentrums-oppgradering, lysdesignprosjekter, eiendomsutvikling, og generell forskjønnelse – for å nevne noe – er en del av dette bildet. Grunnet enkeltvedtak i Byrådet, og signaler fra administrasjonen i kommunen, er bran-sjen nå bekymret for det arbeidet som er lagt ned i byggesaker og planprosesser. Frykten fra næ-ringslivet for øvrig, er at alt nå skal stoppe opp. Skal en ikke kunne drive utvikling av sentrum lengre? Kanskje er tiden kommet for en større revidering av Sentrumsplanen?

Store ambisjoner

Det nye Byrådet hadde før valget store ambisjoner mht. boligbygging – noe som ble ansett for å være en av de viktigste oppgavene framover. Det ble sågar, under behandlingen av kommunepla-nens arealdel, lagt vekt på å bygge tett, høyt og variert. Denne ambisjonen kommer i liten grad frem i den politiske praksisen som nå åpenbares. Vi ber derfor Byrådet om å klargjøre sine ambi-sjoner og politikk på området, slik at de aktører som er på banen mht. by- og boligutvikling, kan få en viss grad av forutsigbarhet.

Drivere for prisutviklingen

Et annet mantra i det nye regimets politikk, har vært å bidra til reduserte bolig- og utleiepriser. Det er flere forhold som påvirker disse prisene. Noen forhold er av ren markedsøkonomisk art, mens andre drivere er offentlige krav og skatter. For få boliger i et marked, enten for salg eller leie, er en klar prisdriver. Det er derfor betenkelig at en opplever en tommel ned for vel 1/3 av de boligene som skulle vært påbegynt i 2016. Et annet forhold som driver prisene oppover, er den økte eien-domsskatten som Byrådet har vedtatt. Også dette bidrar negativt mht. å redusere boligkostnadene til vanlige folk. Det er derfor et lønnlig håp om at Byrådet bidrar i arbeidet med å få redusert alle de byggtekniske kravene som både er unødvendig, og som bidrar til at boligprisene blir skyhøy. Dette er en nasjonal jobb, der bransjen selv gjerne bidrar.

I mellomtiden venter vi på svar angående Byrådets ambisjoner og politikk mht. by- og boligutvikling.

Emneord: 
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47