Debatt

Den svingende storslegga svinger videre!

I sitt svar på mitt innlegg fra 23. november hevder finansbyråd Jens Ingvald Olsen at jeg svinger storslegga og erklærer byrådet som næringslivsfiendtlig.
Tirsdag, 8 desember, 2015 - 08:52

I sitt svar på mitt innlegg fra 23. november hevder finansbyråd Jens Ingvald Olsen at jeg svinger storslegga og erklærer byrådet som næringslivsfiendtlig. Dersom Olsen føler kritik-ken så sterkt, så er det kanskje med rette? Mange i næringslivet er bekymret over den ret-ningen som virker å ligge til grunn for Byrådets næringsarbeid.

Hovedpoenget i nevnte innlegg er at kommunen, i jakten på å balansere inntekter og utgifter, må ta en ny runde angående hva som er egne kjerneoppgaver. Hvilke oppgaver er det som skal løses, og hvordan løses de til det beste for kommunens innbyggere? Og her kan vi være helt enig med Olsen i at «skatter og avgifter, både nasjonale og lokale som finansierer kommunens virksomhet, i størst mulig grad skal gi gode kommunale velferdstjenester». Olsen skriver at Byrådet mener dette gjøres best i egen regi, vi mener det gjøres best i samarbeid med andre.

Innovative offentlige anskaffelser

Dette er også grunnen til at vi oppfordrer kommunen til å bruke innovative offentlige anskaffelses-løsninger, slik det er vedtatt i Strategisk Næringsplan. Dette handler ikke om at næringslivet skal gjøre innhogg i de kommunale budsjettene slik Olsen insinuerer, men et middel for smartere bruk av kommunens ressurser. På den måten vil kommunen bli en betydelig næringsutviklingsaktør, gjennom aktiv og næringsret-tet bruk av den store kommunale pengesekken. Vår påstand er at en slik bevisst bruk av kommu-nale midler, vil ha større betydning mht. utvikling av næringer og arbeidsplasser, enn de midler og tjenester som Innovasjon Norge bidrar med.

Evne og kapasitet

Olsen følger opp med at Byrådet er «av den klare oppfatning at når kommunen har evne og kapa-sitet, og det heller ikke er klare legale hinder for det, så er den mest rasjonelle og effektive bruk av skattepengene at kommunen utfører oppgavene i egen regi». Dette er i beste fall sant på grunn av slapp begrepsbruk. En perfekt rasjonell aktør vil bruke pengene der de gir størst mulig nytte, til la-vest mulig innsats. Om det er mer effektivt at kommunen løser oppgavene selv avhenger om vi måler tidseffektivitet, kostnadseffektivitet, effektivitet i forhold til måloppnåelse eller kanskje partipo-litisk prinsippeffektivitet. Spørsmålet vi må stille oss er hvor mye det koster å opprettholde den nevnte evnen og kapasiteten internt i kommunen, og hvordan fleksibilitet en stor organisasjon kom-mer til å ha i møte med morgendagens utfordringer. Gitt Olsens resonnement skulle for eksempel alt vintervedlikehold på det kommunale vegnettet utføres av kommunens egne ansatte, og ikke innleide entreprenører fra det private næringsliv.

Halvparten av offentlig verdiskpaning skjer gjennom lønnsøkning

26. november, samme dag som Olsens innlegg sto på trykk hadde også seniorrådgiver Jan Einar Reiersen i næringsavdelingen i Tromsø kommune et innlegg i avisen. Innlegget omhandlet riktig-nok statsdrevet og ikke kommunal næringsutvikling, men resonnementene er likevel overførbare til kommunen. Reiersens poeng er at offentlige arbeidsplasser bidrar til vekst i Tromsø. Samtidig vi-ser han til at over halvparten av veksten i den statlige verdiskapningen i kommunen skyldes lønns-økning. Når de offentlige ansatte får økt lønn, øker verdiskapningen. Dette styrker igjen kjøpekraf-ten, og er følgelig et gode for næringslivet. Svakheten med denne utviklingen er at den forutsetter fortsatt offentlig vekst for at Tromsø skal fortsetter å vokse. Skal vi tro Olsen vil Byrådet bidra til at dette skjer – men økte lønns- og pensjonsutgifter vil ikke gjøre det lettere å få i havn de kommunale budsjettene i fremtiden.

Nettopp derfor har vi også oppfordret Byrådet til å se på hvordan de løser sine lovpålagte oppgaver. Hvilken kompetanse og kapasitet skal kommunen selv ha, og hvilken kompetanse og kapasitet skal de hente utenfra når behovet melder seg, i søken etter å kunne tilby best mulig tjenester til sine innbyggere til en lavest mulig kostnad. I lys av dette vil vi hevde at det må være mye bedre at skolene og sykehjemmene får bruke sine budsjettmidler på opplæring og helse og omsorg – som
er kommunale kjerneoppgaver – enn å bruke millioner av kroner for mye på f.eks. renhold. Da blir det tilsvarende mindre penger til de nevnte oppgavene.

Eksport- eller lønnsdrevet utvikling

Ved å tilrettelegge for privat næringsutvikling vil Byrådet oppnå minst to ting. For det første vil de kunne oppnå bedre kvaliteten på flere tjenesteområder, gitt erfaringer fra andre kommuner som har benyttet denne ordningen. For det andre vil kommunen bidra til å stimulere til videre vekst og utvikling i næringslivet i regionen, og på den måten oppnå at videre vekst blir eksportdrevet og ikke lønnsdrevet.

Byrådet kan, hvis de vil, være en viktig aktør for videre næringsutvikling i regionen. Hvordan de bruker egne midler er avgjørende. Om de derimot står fast på at alt skal løses i egen regi, så blir det en dyrekjøpt politisk ideologi som rammer kommunens kjerneoppgaver mest.

Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Nyhet
- Du går glipp av utrolig mye spennende viss du som nordmann ikke har besøkt Nord-Norge, sier Mikele Capoferro fra Asker.
Onsdag, 13 juli, 2016 - 18:47