Debatt

Den svingende storslegga svinger videre!

I sitt svar på mitt innlegg fra 23. november hevder finansbyråd Jens Ingvald Olsen at jeg svinger storslegga og erklærer byrådet som næringslivsfiendtlig.
Tirsdag, 8 desember, 2015 - 08:52

I sitt svar på mitt innlegg fra 23. november hevder finansbyråd Jens Ingvald Olsen at jeg svinger storslegga og erklærer byrådet som næringslivsfiendtlig. Dersom Olsen føler kritik-ken så sterkt, så er det kanskje med rette? Mange i næringslivet er bekymret over den ret-ningen som virker å ligge til grunn for Byrådets næringsarbeid.

Hovedpoenget i nevnte innlegg er at kommunen, i jakten på å balansere inntekter og utgifter, må ta en ny runde angående hva som er egne kjerneoppgaver. Hvilke oppgaver er det som skal løses, og hvordan løses de til det beste for kommunens innbyggere? Og her kan vi være helt enig med Olsen i at «skatter og avgifter, både nasjonale og lokale som finansierer kommunens virksomhet, i størst mulig grad skal gi gode kommunale velferdstjenester». Olsen skriver at Byrådet mener dette gjøres best i egen regi, vi mener det gjøres best i samarbeid med andre.

Innovative offentlige anskaffelser

Dette er også grunnen til at vi oppfordrer kommunen til å bruke innovative offentlige anskaffelses-løsninger, slik det er vedtatt i Strategisk Næringsplan. Dette handler ikke om at næringslivet skal gjøre innhogg i de kommunale budsjettene slik Olsen insinuerer, men et middel for smartere bruk av kommunens ressurser. På den måten vil kommunen bli en betydelig næringsutviklingsaktør, gjennom aktiv og næringsret-tet bruk av den store kommunale pengesekken. Vår påstand er at en slik bevisst bruk av kommu-nale midler, vil ha større betydning mht. utvikling av næringer og arbeidsplasser, enn de midler og tjenester som Innovasjon Norge bidrar med.

Evne og kapasitet

Olsen følger opp med at Byrådet er «av den klare oppfatning at når kommunen har evne og kapa-sitet, og det heller ikke er klare legale hinder for det, så er den mest rasjonelle og effektive bruk av skattepengene at kommunen utfører oppgavene i egen regi». Dette er i beste fall sant på grunn av slapp begrepsbruk. En perfekt rasjonell aktør vil bruke pengene der de gir størst mulig nytte, til la-vest mulig innsats. Om det er mer effektivt at kommunen løser oppgavene selv avhenger om vi måler tidseffektivitet, kostnadseffektivitet, effektivitet i forhold til måloppnåelse eller kanskje partipo-litisk prinsippeffektivitet. Spørsmålet vi må stille oss er hvor mye det koster å opprettholde den nevnte evnen og kapasiteten internt i kommunen, og hvordan fleksibilitet en stor organisasjon kom-mer til å ha i møte med morgendagens utfordringer. Gitt Olsens resonnement skulle for eksempel alt vintervedlikehold på det kommunale vegnettet utføres av kommunens egne ansatte, og ikke innleide entreprenører fra det private næringsliv.

Halvparten av offentlig verdiskpaning skjer gjennom lønnsøkning

26. november, samme dag som Olsens innlegg sto på trykk hadde også seniorrådgiver Jan Einar Reiersen i næringsavdelingen i Tromsø kommune et innlegg i avisen. Innlegget omhandlet riktig-nok statsdrevet og ikke kommunal næringsutvikling, men resonnementene er likevel overførbare til kommunen. Reiersens poeng er at offentlige arbeidsplasser bidrar til vekst i Tromsø. Samtidig vi-ser han til at over halvparten av veksten i den statlige verdiskapningen i kommunen skyldes lønns-økning. Når de offentlige ansatte får økt lønn, øker verdiskapningen. Dette styrker igjen kjøpekraf-ten, og er følgelig et gode for næringslivet. Svakheten med denne utviklingen er at den forutsetter fortsatt offentlig vekst for at Tromsø skal fortsetter å vokse. Skal vi tro Olsen vil Byrådet bidra til at dette skjer – men økte lønns- og pensjonsutgifter vil ikke gjøre det lettere å få i havn de kommunale budsjettene i fremtiden.

Nettopp derfor har vi også oppfordret Byrådet til å se på hvordan de løser sine lovpålagte oppgaver. Hvilken kompetanse og kapasitet skal kommunen selv ha, og hvilken kompetanse og kapasitet skal de hente utenfra når behovet melder seg, i søken etter å kunne tilby best mulig tjenester til sine innbyggere til en lavest mulig kostnad. I lys av dette vil vi hevde at det må være mye bedre at skolene og sykehjemmene får bruke sine budsjettmidler på opplæring og helse og omsorg – som
er kommunale kjerneoppgaver – enn å bruke millioner av kroner for mye på f.eks. renhold. Da blir det tilsvarende mindre penger til de nevnte oppgavene.

Eksport- eller lønnsdrevet utvikling

Ved å tilrettelegge for privat næringsutvikling vil Byrådet oppnå minst to ting. For det første vil de kunne oppnå bedre kvaliteten på flere tjenesteområder, gitt erfaringer fra andre kommuner som har benyttet denne ordningen. For det andre vil kommunen bidra til å stimulere til videre vekst og utvikling i næringslivet i regionen, og på den måten oppnå at videre vekst blir eksportdrevet og ikke lønnsdrevet.

Byrådet kan, hvis de vil, være en viktig aktør for videre næringsutvikling i regionen. Hvordan de bruker egne midler er avgjørende. Om de derimot står fast på at alt skal løses i egen regi, så blir det en dyrekjøpt politisk ideologi som rammer kommunens kjerneoppgaver mest.

Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49