Vedtekter

Vedtektene for Næringsforeningen ble vedtatt på Generalforsamling 28.04.2003 og sist revidert 18.05.2015. Vedtektene kan lastes ned her.

Vedtekter for Næringsforeningen i Tromsøregionen

§1 Formål

Foreningens navn er Næringsforeningen i Tromsøregionen. Næringsforeningens formål er å fremme næringslivets interesser og verdiskapning i Tromsøregionen. Næringsforeningen skal være partipolitisk nøytral og ikke befatte seg med arbeidstvistspørsmål.

§2 Medlemskap

Styret kan oppta som medlemmer:

 1. Foretak innenfor handel og service, bygg og anlegg, industri, reiseliv, kunnskap, kultur og tjenesteytende næringer.
 2. Personer som er knyttet til næringslivet eller andre som styret antar kan tilføre Næringsforeningen impulser av betydning. Styrets beslutninger om avslag på medlemsopptak begrunnes ikke.

§3 Utmeldelse, eksklusjon

Utmeldelse skjer skriftlig til Næringsforeningen innen 1.10 inneværende år, og trer i kraft 1.1 påfølgende år. Serviceavgift for inneværende år refunderes ikke ved utmelding.

Styret kan ekskludere et medlem enten etter innspill fra administrasjonen, krav fra et annet medlem eller på eget initiativ. Et ekskludert medlem kan innanke styrets vedtak for årsmøtet som avgjør saken med simpelt flertall. Ankefrist er 3 uker fra vedtak om eksklusjon kom til medlemmets kunnskap.

§4 Serviceavgift

Serviceavgiften fastsettes av styret for et år ad gangen. Serviceavgiften fastsettes etter et differensiert system knyttet til foretakenes antall ansatte. Serviceavgift som ikke er betalt innen regnskapsårets utgang kan etter styrets beslutning medføre at medlemskapet blir strøket.

§5 Styret

Styret består av minimum 5 og maksimum 8 medlemmer Styremedlemmene og styrets leder velges av Årsmøtet for en periode på 2 år. Styreleder velges ved separat valg. Uttredelse rulleres slik at det hvert år utrer tilnærmet halvdelen av styremedlemmene. Styrets leder og styremedlemmer kan gjenvelges.

§6 Styrets arbeid

Styret holder møter så ofte styreleder finner det nødvendig eller 2 styremedlemmer krever det. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst halvparten av styrets medlemmer være tilstede. Der intet annet er bestemt i Næringsforeningens lover, har styret besluttende og bevilgende myndighet på vegne av Næringsforeningen.

§7 Styrets beslutning

Det føres protokoll fra styrets møter. Når intet annet er bestemt i vedtektene, fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

§8 Revisjon

Næringsforeningens regnskaper skal revideres av statsautorisert revisor eller registrert revisor, som velges av Årsmøtet.

§9 Valgkomité

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til alle valg som Årsmøtet skal foreta. Valgkomiteen består av 3 medlemmer som velges av Årsmøtet, med en funksjonstid på 3 år. Uttredelse rulleres slik at 1 medlem trer ut hvert år.

Valgkomiteens arbeid reguleres av egne retningslinjer vedtatt av Årsmøtet i Næringsforeningen.

§10 Årsmøtet

Årsmøtet er Næringsforeningens øverste organ. Styret innkaller til Årsmøte med minst 14 dagers skriftlig varsel. Innkallingen skal også inneholde saksliste for Årsmøtet. Stemmerett ved Årsmøtet har medlemmene etter følgende kriterier:

 • Foretak med 1-10 ansatte (1 stemme)
 • Foretak med 11-50 ansatte (2 stemmer)
 • Foretak med 51-100 ansatte (3 stemmer)
 • Foretak med 101 og flere ansatte (4 stemmer)
 • Kjøpesenter og konsern regnes som ett foretak når det gjelder stemmerett.

Årsmøtet kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallelsen. Det ordinære årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinært årsmøte avholdes så ofte styret finner det påkrevd eller når minst 10 % av stemmene skriftlig krever det.

§11 Årsmøtet behandler

Det Ordinære Årsmøtet skal behandle:

 1. Styrets årsberetning
 2. Årsregnskap for Næringsforeningen
 3. Budsjett for inneværende år
 4. Honorar til styrets medlemmer
 5. Saker som styret eller Næringsforeningens medlemmer ønsker forelagt Årsmøtet.
 6. Fastsette antall styremedlemmer og velge:
  1. Styrets leder
  2. Styremedlemmer
  3. Revisor
  4. Valgkomité

Til gyldig valg kreves minst halvdelen av de avgitte stemmer. Omvalg og øvrige valg avgjøres med simpelt flertall.

Valg foretas skriftlig hvis det fremsettes krav om det.

§12 Vedtektsendringer

Forslag til forandring av vedtekter fremsettes av styret til Ordinært eller Ekstraordinært Årsmøte. Medlemmene kan fremsette skriftlig forslag til styret senest 4 uker før innkalling til Årsmøte utsendes. Forslag oversendes Næringsforeningens medlemmer samtidig med innkallelsen til Årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på Årsmøtet. Blanke stemmer ansees som ikke avgitte stemmer.

§13 Oppløsning, fusjon eller fisjon

Forslag om oppløsning av Næringsforeningen, eller om å inngå i fusjon o.l. med annen næringsorganisasjon med tilsvarende formål, kan fremsettes av styret eller av minst 10 % av de foretak som er medlemmer i Næringsforeningen. Slike forslag skal være skriftlige og begrunnede, og skal sendes Næringsforeningens medlemmer minst en måned før frist for innkalling til første Ordinære Årsmøte, der forslaget skal behandles. Endelig avgjørelse treffes på etterfølgende Ekstraordinært Årsmøte, som innkalles med en måneds varsel. For å vedta forslaget kreves minst 3/4 flertall av de avgitte stemmene på Årsmøtet, hvor minst halvdelen av Næringsforeningens stemmer må være representert. Hvis ikke minst halvdelen av stemmene er representert, må saken tas opp på nytt Årsmøte, og besluttes da med 3/4 flertall av de representerte stemmer. Blanke stemmer ansees som ikke avgitte stemmer.

Overtagelse av andre foreninger som driver sin virksomhet innenfor formålsparagrafen i disse vedtekter, men som ikke medfører vedtektsendringer, kan gjennomføres ved styrebeslutning. Forslag om fisjon behandles på samme måte som fusjon, og med de samme krav til stemmegivning.

§14 Næringsforeningens midler ved oppløsning

Ved oppløsning av Næringsforeningen overdras eierandelen i Næringslivets Hus Tromsø AS til den organisasjon som viderefører næringslivets interesser i Tromsø. Dersom det ved Næringsforeningens oppløsning skulle foreligge øvrig formue, skal Årsmøtet treffe beslutning om anvendelse til andre foreninger, institusjoner eller til tiltak som samsvarer med Næringsforeningens formål.

Vedtatt på Årsmøtet for Næringsforeningen i Tromsøregionen 18.05.15

Gjeldende vedtekter for Næringsforeningen ble vedtatt på generalforsamlingen 28.4.2003 og er senere justert på generalforsamlingen 23.4.2009, 11.4.2013 og 18.05.2015.