Spiller på lag for drivkraft i nord

Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58

Små og mellomstore bedrifter betyr mye for næringsutviklingen i nord. Vi vet lite om lederhverdagen i disse bedriftene, men nå skal denne hverdagen få oppmerksomhet – gjennom forskningsprosjektet «Små og mellomstore bedrifter i Nord-Norge: strategi, styring og ledelse» på Handelshøgskolen ved UiT Norges arktiske universitet. Et viktig mål med forskningen er at den skal utvikles i samarbeid med praksis, og næringslivet er representert i prosjektet ved næringsforeningene i Tromsø, Harstad og Alta, og NHO Arktis.

Utfordringer og økte krav

Små og mellomstore bedrifter (SMB) har begrensede ressurser og kan være sårbare i møtet med geografiske avstander, klima, infrastruktur, global og nasjonal konkurranse. Bedriftene konkurrerer ikke bare i et lokalt marked, men må i økende grad forholde seg til at de er aktører nasjonalt og globalt.  Det betyr at SMB står overfor økte krav til strategisk tenkning og omstillingsevne.

Mange av utfordringene ledere møter, er også kjennetegnet av motstridende forventninger. I forskningsprosjektet er vi interessert i hvordan dette gjør seg gjeldende og håndteres av SMB. Et eksempel er avveininger mellom lønnsomhet og samfunnsansvar. Flere små bedrifter er hjørnesteinsbedrifter i små lokalsamfunn og derfor en aktiv samfunnsaktør. Dårlige driftsresultater og konkurser vil ramme lokalsamfunnet ekstra hardt. Et annet eksempel er infrastrukturen; matprodusenter forteller om et veinett som ikke er tilpasset dagens krav og standard. Vi trenger mer kunnskap om hvordan ledere i SMB tenker om slike problemstillinger, og hvilke konsekvenser det får for beslutninger om driften.

Kunnskap mangler

Hva har så dette utfordringsbildet med strategi, styring og ledelse å gjøre? I praksis er strategi, styring og ledelse tett sammenvevde fenomener, som tillegges stor betydning for virksomheters suksess. Mens vi har mye kunnskap om hvordan store organisasjoner jobber, har vi mindre innsikt i hva SMB-er gjør. I store bedrifter har man gjerne planlagte og velregisserte strategiprosesser. Her tar styring ofte utgangspunkt i helhetlige styringssystemer med innslag av formalisering, måling og dokumentasjon. Og ledelse forbindes med personer som har definerte lederoppgaver.

Hvordan ser denne hverdagen ut i SMB-er i Nord-Norge? Kan vi lære noe om sammenhenger mellom hva bedriftene gjør innenfor strategi, styring og ledelse, og hvordan de lykkes med de utfordringene de står overfor ut fra egne mål og visjoner for framtida?

Lagspill

For å utvikle kunnskap er det viktig at forskere og praktikere spiller på lag.

  • Ledere i SMB-er sitter på viktig erfaringsbasert kunnskap. Det er mange eksempler på at nordnorske SMB-er finner løsninger som er gode for bedriftenes lønnsomhet, overlevelse og legitimitet i omgivelsene. Det er viktig å forstå hvordan ledere jobber fram slike løsninger.
  • Vi trenger å løfte denne kunnskapen fram og sammenholde den med andres erfaringer. Dette kan forskere bidra til.
  • Ved å sammenlikne flere lederes erfaringer kan vi finne mønstre, sammenholde med forskningslitteratur og formidle forskningsfunn tilbake til praktikerne. Forskningsfunn kan brukes til å begrunne dagens praksis, men også til å justere kurs. Det er i tråd med strategien til UiT Norges arktiske universitet om å være en drivkraft i nord.

Forskningsfundert ledelse

I bedriftsøkonomisk forskning og i ledelsesforskningen pågår det en debatt om hva og hvem forskningen skal bidra til. Forskere belønnes dersom forskningen blir publisert i gode internasjonale tidsskrifter. Dette gir incentiver til å avgrense forskningsprosjekter og bruke et akademisk språk. Kritikken er at forskningen blir så smal at den har liten relevans for praktikere.

I evidensbasert ledelse er ideen at ledelsespraksis må bygge på den beste kunnskapen fagfellesskapet besitter. Inspirasjonen kommer fra evidensbasert medisin. Leger tar beslutninger om behandling av pasienter basert på kunnskap fra forskningsfronten. Mange har undret seg over at ledere i liten grad er orientert mot forskning på ledelse. Det kan komme av at forskningen er vanskelig tilgjengelig, og at den ikke retter seg mot spørsmål som praktikeren er opptatt av. Eller kan det skyldes at lederne er opptatt av andre forhold enn «ledelse» når de skal oppnå og forklare gode resultater?

Nye møteplasser

I prosjektet skaper vi møteplasser mellom praktikere og forskere. Dette bidrar til at forskerne forsker på problemstillinger som praktikere er opptatt av. Det vil gjøre det enklere å komme i dialog med praksis og formidle forskningsresultater. For praktikerne gir det muligheter til å utveksle erfaringer med andre ledere og å etablere et samarbeid med forskere.

Vi har tro på at kommende seminarer blir gode eksempler på et fruktbart samarbeid mellom akademia og næringslivet.

Elin A. Nilsen, Trude Høgvold Olsen, Anne Grete Sandaunet, Elsa Solstad (UiT Norges arktiske universitet),

Ole-Jonny Korsgaard (Harstadregionens Næringsforening),

Kjetil Kristensen (Alta Næringsforening),

Trude Nilsen (Næringsforeningen i Tromsøregionen),

Målfrid Baik (NHO Arktis)

Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49