Høring

Regulering av Fjellet P-hus

Næringsforeningen er positiv til at arbeidet med Sentrumsløftet videreføres gjennom planlegging av ut-videlse av eksisterende parkeringsanlegg i fjell.
Fredag, 29 januar, 2016 - 12:11

Næringsforeningen er positiv til at arbeidet med Sentrumsløftet videreføres gjennom planlegging av utvidelse av eksisterende parkeringsanlegg i fjell. Vi mener dette vil føre til bedre utnyttelse av veisystemet i fjellet, gi bedre plassutnyttelse i sentrum, samtidig som man får et bedre parkeringstilbud nært virksomheter, kulturinstitusjoner og lignende.

4-500 «nye» parkeringsplasser

I planforslaget fremkommer det at kollektivtrafikk, gange- og sykkeltrafikk til sentrum skal prioriteres i henhold til tidligere vedtatte strategier, ved å begrense parkeringstilbudet i sentrumsgatene. Videre står det at «Utvidelsen av parkeringsanlegg i fjell vil danne grunnlag for en reduksjon av overflateparkeringen i Tromsø sentrum med bakgrunn i målsettinger i KVU».

I tillegg til denne planlagte reduksjonen er det i løpet av planprosessen allerede fjernet mellom 250-300 parkeringsplasser ved at parkeringen på Prostneset er fjernet. I tillegg forsvinner trolig parkeringsplasser i tilknytning til dagens Framsenter og UiT Strandvegen (totalt cirka 220 plasser), som følge av utviklingen i Sørbyen. Tabell 6 i den vedlagte Trafikkanalysen viser at det er lagt opp til en økning i areal på hele 91 475 kvm sammenlignet med 2014. I overkant av 61 000 kvm vil være tilknyttet kontor, som sammen med flere nye næringsbygg i sentrumsområdet den siste tiden trolig vil legge beslag på flesteparten av de nye plassene i parkeringsanlegget. For sentrums del er det derfor i beste fall snakk om 4-500 nye parkeringsplasser.

I plansammendraget (side 76, Hovedinnhold) heter det for eksempel at «Utvidelsen av parkeringsanlegget vil gi 960 flere parkeringsplasser, Utvidelse av anlegget vil også gi to nye gangadkomster mot Tromsø sentrum».  Etter vårt syn kan dette oppfattes som at utvidelsen gir 960 nye parkeringsplasser i Tromsø sentrum, mens realiteten i bestefall er halvparten av dette. Vi ber om at det i planforslaget konsekvent presiseres at utvidelsen vil gi nye plasser i fjellanlegget.

Parkering med lademulighet for el-biler

Tromsø kommune arbeider med en klima- og miljøplan hvor hovedmålet er å oppnå en utslippsreduksjon på 50% frem mot 2030. Det fremkommer ikke av plandokumentene hvorvidt det er/blir lagt til rette med lademuligheter for el-bil og annen lavutslippsteknologi i anlegget. Gitt forventet levetid på parkeringsanlegget og økonomiske og samfunnsmessige kostnader knyttet til eventuelle oppgraderinger av anlegget, antar vi at anlegget utformes med hensyn til dette.

Inn- og utkjøring til nye Fjellet p-hus

I forbindelse med utformingen av Fjellet P-hus anbefaler Sweco en prinsippløsning med utkjøring rett utenfor dagens betalings- og bomsystem mot Sentrumstangenten (Figur 2 i notatet «Utforming av Fjellet p-hus – trafikale kommentarer», datert 16.12.2014). Det er lagt opp til to bommer for innkjøring og tre for utkjøring, da dette forventes å gi best trafikkflyt. Vi antar at en slik anbefaling har tatt høyde for at bilene som kjører ut via den nye bommen vil få vikeplikt for de som benytter eksisterende bom. Dette vil kunne medføre trengsel så fremt det ikke skiltes med vikeplikt for de som benytter eksisterende bom.

Alternativt vil vi foreslå et alternativ 3 basert på Swecos alternativ 1. Se illustrasjon i figur 1. I stedet for å ha både inn og utkjøring som tegnet i alternativ 1, foreslås det kun innkjøring. For innkjøring til det nye anlegget brukes vestvendt bom som i alternativ 1. Østvendt bom brukes for å kjøre til den gamle delen av P-anlegget gjennom ny internveg som foreslått i planen.

Eksisterende bom blir kun utkjøring for biler på veg ut av både det nye og det gamle anlegget. Alternativt kan denne bommen plasseres lenger ut for å unngå kødannelser i parkeringssonen. Muligheten for å kjøre forbi anlegget for de som kommer fra den gamle delen opprettholdes som i alternativ 1.

Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Høy standard og lett tilgjengelige kontorlokaler til leie midt i hjertet av Tromsø sentrum.
Fredag, 22 juni, 2018 - 14:51
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Fredag, 15 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49
Fag
Det fysiske arbeidsmiljøet er en viktig premissgiver for et godt arbeidsmiljø. Hvordan vi som medmennesker og kollegaer snakker og samarbeider med hverandre, farges av hvordan det fysiske arbeidsmiljøet er utformet.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 10:16
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Debatt
Vi har ikke har råd eller tid til å bedrive tullete synsing rundt utbyggingsprosjekter som åpenbart kan bidra til å lette en vanskelig boligsituasjon i byen.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:55
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11