Høring

Regulering av Fjellet P-hus

Næringsforeningen er positiv til at arbeidet med Sentrumsløftet videreføres gjennom planlegging av ut-videlse av eksisterende parkeringsanlegg i fjell.
Fredag, 29 januar, 2016 - 12:11

Næringsforeningen er positiv til at arbeidet med Sentrumsløftet videreføres gjennom planlegging av utvidelse av eksisterende parkeringsanlegg i fjell. Vi mener dette vil føre til bedre utnyttelse av veisystemet i fjellet, gi bedre plassutnyttelse i sentrum, samtidig som man får et bedre parkeringstilbud nært virksomheter, kulturinstitusjoner og lignende.

4-500 «nye» parkeringsplasser

I planforslaget fremkommer det at kollektivtrafikk, gange- og sykkeltrafikk til sentrum skal prioriteres i henhold til tidligere vedtatte strategier, ved å begrense parkeringstilbudet i sentrumsgatene. Videre står det at «Utvidelsen av parkeringsanlegg i fjell vil danne grunnlag for en reduksjon av overflateparkeringen i Tromsø sentrum med bakgrunn i målsettinger i KVU».

I tillegg til denne planlagte reduksjonen er det i løpet av planprosessen allerede fjernet mellom 250-300 parkeringsplasser ved at parkeringen på Prostneset er fjernet. I tillegg forsvinner trolig parkeringsplasser i tilknytning til dagens Framsenter og UiT Strandvegen (totalt cirka 220 plasser), som følge av utviklingen i Sørbyen. Tabell 6 i den vedlagte Trafikkanalysen viser at det er lagt opp til en økning i areal på hele 91 475 kvm sammenlignet med 2014. I overkant av 61 000 kvm vil være tilknyttet kontor, som sammen med flere nye næringsbygg i sentrumsområdet den siste tiden trolig vil legge beslag på flesteparten av de nye plassene i parkeringsanlegget. For sentrums del er det derfor i beste fall snakk om 4-500 nye parkeringsplasser.

I plansammendraget (side 76, Hovedinnhold) heter det for eksempel at «Utvidelsen av parkeringsanlegget vil gi 960 flere parkeringsplasser, Utvidelse av anlegget vil også gi to nye gangadkomster mot Tromsø sentrum».  Etter vårt syn kan dette oppfattes som at utvidelsen gir 960 nye parkeringsplasser i Tromsø sentrum, mens realiteten i bestefall er halvparten av dette. Vi ber om at det i planforslaget konsekvent presiseres at utvidelsen vil gi nye plasser i fjellanlegget.

Parkering med lademulighet for el-biler

Tromsø kommune arbeider med en klima- og miljøplan hvor hovedmålet er å oppnå en utslippsreduksjon på 50% frem mot 2030. Det fremkommer ikke av plandokumentene hvorvidt det er/blir lagt til rette med lademuligheter for el-bil og annen lavutslippsteknologi i anlegget. Gitt forventet levetid på parkeringsanlegget og økonomiske og samfunnsmessige kostnader knyttet til eventuelle oppgraderinger av anlegget, antar vi at anlegget utformes med hensyn til dette.

Inn- og utkjøring til nye Fjellet p-hus

I forbindelse med utformingen av Fjellet P-hus anbefaler Sweco en prinsippløsning med utkjøring rett utenfor dagens betalings- og bomsystem mot Sentrumstangenten (Figur 2 i notatet «Utforming av Fjellet p-hus – trafikale kommentarer», datert 16.12.2014). Det er lagt opp til to bommer for innkjøring og tre for utkjøring, da dette forventes å gi best trafikkflyt. Vi antar at en slik anbefaling har tatt høyde for at bilene som kjører ut via den nye bommen vil få vikeplikt for de som benytter eksisterende bom. Dette vil kunne medføre trengsel så fremt det ikke skiltes med vikeplikt for de som benytter eksisterende bom.

Alternativt vil vi foreslå et alternativ 3 basert på Swecos alternativ 1. Se illustrasjon i figur 1. I stedet for å ha både inn og utkjøring som tegnet i alternativ 1, foreslås det kun innkjøring. For innkjøring til det nye anlegget brukes vestvendt bom som i alternativ 1. Østvendt bom brukes for å kjøre til den gamle delen av P-anlegget gjennom ny internveg som foreslått i planen.

Eksisterende bom blir kun utkjøring for biler på veg ut av både det nye og det gamle anlegget. Alternativt kan denne bommen plasseres lenger ut for å unngå kødannelser i parkeringssonen. Muligheten for å kjøre forbi anlegget for de som kommer fra den gamle delen opprettholdes som i alternativ 1.

Utvikling i Nord-Norge er prisgitt et godt samarbeid mellom landsdelens to største byer. Næringsforeningen i Tromsøregionen, Bodø Næringsforum og BRUS møttes denne uken for å lære mer om hverandre, og hvordan de i felleskap kan styrke Nord-Norges stemme.
Tirsdag, 15 januar, 2019 - 10:08
Næringsforeningen er på flyttefot i desember og innen julefreden senker seg er vi tilbake i våre lokaler i Næringslivets Hus, Grønnegata 83. For oss er det gledelig å kunne flytte tilbake til huset vårt etter et par år sammen med gode venner i Kystens Hus. 
Torsdag, 20 desember, 2018 - 16:06
Et spennende år i Næringsforeningen går mot slutten og vi benytter anledningen til å be medlemmer, tidligere medlemmer og næringslivet forøvrig til å gi oss sine tilbakemeldinger.
Tirsdag, 27 november, 2018 - 09:33
Forrige ukes vedtak fra kommunestyret i Tromsø om kravet til lukkede anlegg i oppdrettsnæringen har skapt store reaksjoner. Stein Windfeldt, styreleder i Næringsforeningen, benyttet mandagens Samhandlingsfrokost til å komme med en oppfordring til politikerne i kommunen. Næringslivet må med i prosesser før omveltende vedtak gjøres.
Mandag, 26 november, 2018 - 15:48
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering jobber med rekruttering til utdanninger og yrker innen disse fagene og ønsker samarbeid med bedrifter i Tromsøregionen som kan bidra med rollemodeller. Rollemodellene besøker lokale skoler og inspirerer elever til videre utdanning innen realfag og teknologi. Nå kan dine ansatte være med på å gjøre realfagene mer virkelighetsnære for elevene og samtidig rekruttere flere unge til næringslivet ved vise hvordan dere bruke realfag i praksis.
Fredag, 23 november, 2018 - 14:01
Næringsforeningene i Nord-Norge stiller seg samlet bak forslaget om Narvik som arrangørsted for VM i alpint. Vi har kommet med en felles uttalelse til Norges Skiforbund som du kan lese i sin helhet nedenfor.
Fredag, 16 november, 2018 - 13:27
Digitaliseringslab skal bidra til å skape diskusjon rundt temaet digitalisering, dele erfaringer, samt gi konkrete faglige råd om hvordan man kan utvikle virksomheten med nye forretningsmodeller, tjenester og produkter. Dette er et tilbud som passer de som lurer på hvilke muligheter og utfordringer fremtiden vil by på. Du vil få innblikk i digitaliseringstrender og endrede rammebetingelser som følge av innføringen av ny teknologi.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 12:30
Operasjon Dagsverk er en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det jobbes inn 20-25 millioner kroner hvert år på OD-dagen av ungdomsskoleelever og elever på VGS. "Du har ikke et liv uten frihet til å leve", som er årets tittel, støtter palestinsk ungdom mellom konflikten Israel og Palestina. I år har jeg valgt å jobbe her på Kystens Hus, hos Næringsforeningen.
Torsdag, 1 november, 2018 - 12:55
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11