Høring

Regulering av Fjellet P-hus

Næringsforeningen er positiv til at arbeidet med Sentrumsløftet videreføres gjennom planlegging av ut-videlse av eksisterende parkeringsanlegg i fjell.
Fredag, 29 januar, 2016 - 12:11

Næringsforeningen er positiv til at arbeidet med Sentrumsløftet videreføres gjennom planlegging av utvidelse av eksisterende parkeringsanlegg i fjell. Vi mener dette vil føre til bedre utnyttelse av veisystemet i fjellet, gi bedre plassutnyttelse i sentrum, samtidig som man får et bedre parkeringstilbud nært virksomheter, kulturinstitusjoner og lignende.

4-500 «nye» parkeringsplasser

I planforslaget fremkommer det at kollektivtrafikk, gange- og sykkeltrafikk til sentrum skal prioriteres i henhold til tidligere vedtatte strategier, ved å begrense parkeringstilbudet i sentrumsgatene. Videre står det at «Utvidelsen av parkeringsanlegg i fjell vil danne grunnlag for en reduksjon av overflateparkeringen i Tromsø sentrum med bakgrunn i målsettinger i KVU».

I tillegg til denne planlagte reduksjonen er det i løpet av planprosessen allerede fjernet mellom 250-300 parkeringsplasser ved at parkeringen på Prostneset er fjernet. I tillegg forsvinner trolig parkeringsplasser i tilknytning til dagens Framsenter og UiT Strandvegen (totalt cirka 220 plasser), som følge av utviklingen i Sørbyen. Tabell 6 i den vedlagte Trafikkanalysen viser at det er lagt opp til en økning i areal på hele 91 475 kvm sammenlignet med 2014. I overkant av 61 000 kvm vil være tilknyttet kontor, som sammen med flere nye næringsbygg i sentrumsområdet den siste tiden trolig vil legge beslag på flesteparten av de nye plassene i parkeringsanlegget. For sentrums del er det derfor i beste fall snakk om 4-500 nye parkeringsplasser.

I plansammendraget (side 76, Hovedinnhold) heter det for eksempel at «Utvidelsen av parkeringsanlegget vil gi 960 flere parkeringsplasser, Utvidelse av anlegget vil også gi to nye gangadkomster mot Tromsø sentrum».  Etter vårt syn kan dette oppfattes som at utvidelsen gir 960 nye parkeringsplasser i Tromsø sentrum, mens realiteten i bestefall er halvparten av dette. Vi ber om at det i planforslaget konsekvent presiseres at utvidelsen vil gi nye plasser i fjellanlegget.

Parkering med lademulighet for el-biler

Tromsø kommune arbeider med en klima- og miljøplan hvor hovedmålet er å oppnå en utslippsreduksjon på 50% frem mot 2030. Det fremkommer ikke av plandokumentene hvorvidt det er/blir lagt til rette med lademuligheter for el-bil og annen lavutslippsteknologi i anlegget. Gitt forventet levetid på parkeringsanlegget og økonomiske og samfunnsmessige kostnader knyttet til eventuelle oppgraderinger av anlegget, antar vi at anlegget utformes med hensyn til dette.

Inn- og utkjøring til nye Fjellet p-hus

I forbindelse med utformingen av Fjellet P-hus anbefaler Sweco en prinsippløsning med utkjøring rett utenfor dagens betalings- og bomsystem mot Sentrumstangenten (Figur 2 i notatet «Utforming av Fjellet p-hus – trafikale kommentarer», datert 16.12.2014). Det er lagt opp til to bommer for innkjøring og tre for utkjøring, da dette forventes å gi best trafikkflyt. Vi antar at en slik anbefaling har tatt høyde for at bilene som kjører ut via den nye bommen vil få vikeplikt for de som benytter eksisterende bom. Dette vil kunne medføre trengsel så fremt det ikke skiltes med vikeplikt for de som benytter eksisterende bom.

Alternativt vil vi foreslå et alternativ 3 basert på Swecos alternativ 1. Se illustrasjon i figur 1. I stedet for å ha både inn og utkjøring som tegnet i alternativ 1, foreslås det kun innkjøring. For innkjøring til det nye anlegget brukes vestvendt bom som i alternativ 1. Østvendt bom brukes for å kjøre til den gamle delen av P-anlegget gjennom ny internveg som foreslått i planen.

Eksisterende bom blir kun utkjøring for biler på veg ut av både det nye og det gamle anlegget. Alternativt kan denne bommen plasseres lenger ut for å unngå kødannelser i parkeringssonen. Muligheten for å kjøre forbi anlegget for de som kommer fra den gamle delen opprettholdes som i alternativ 1.

Nyhet
Rambøll i Tromsø har i samarbeid med Rambølls kontor i Portland, arrangert flere seminar om næringsutvikling i den nordlige Atlanteren med basis i Eimskips linjenett, både i Portland, Reykjavik, Nuuk og Tromsø. Nå organiserer Rambøll en handelsdelegasjon fra Tromsø til Portland 3.- 6. oktober. Det er ingen deltakeravgift. Rambøll er guide for de reisende, men deltakerne bestiller selv flybillett og overnatting på forhåndsreservert hotell i Portland. Det er plass til ytterligere 7 deltakere.
Tirsdag, 15 august, 2017 - 14:10
Nytt om navn
Direktør i Næringsforeningen, Nils Kristian Sørheim Nilsen tiltrer stillingen som direktør ved Nord-Norges Europakontor i Brüssel. Han starter i jobben 1. oktober.
Onsdag, 5 juli, 2017 - 13:51
Nyhet
Norges Lastebileierforbund (NLF) gjør det lettere å kjøpe "Fair Transport". I denne forbindelse inviteres det til seminar i Tromsø den 22. august 2017.
Onsdag, 16 august, 2017 - 14:30
Debatt
Vi må handle raskt for å unngå at næringslivet- og utviklingen stopper opp – bokstavelig talt.
Onsdag, 21 juni, 2017 - 09:11
Medlemsnyhet
Fredag, 24 februar, 2017 - 12:04
Nyhet
Nå inviteres næringslivet i Tromsø til å komme med innspill til hvordan Tromsø skal utvikles som Arktisk Hovedstad.
Tirsdag, 30 mai, 2017 - 10:16
Fag
Den største kostnaden for vedlikehold av et bygg når det er satt i drift er vask og renhold. Heldigvis kan denne kostnaden reduseres med relativt enkle tiltak.
Mandag, 17 april, 2017 - 08:00
Medlemsnyhet
Nordnorsk vitensenter inviterer til kronerulling for nye stoler i Planetariet – en bedrift, en stol (eller flere), ei stjerne.
Onsdag, 10 mai, 2017 - 15:55
Nytt om navn
VICAN kurs og konferanse styrker staben med Marianne Saus som ny prosjektleder.
Torsdag, 27 april, 2017 - 09:28
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsøregionen følger utviklingen av flyplassen gjennom sin deltakelse i flyplassutvalget.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 10:26
Fag
Offentlig sektor bruker årlig opp mot 500 milliarder kroner på kjøp av varer, tjenester og andre ytelser. Fra nyttår trådte et revidert regelverk for offentlige anskaffelser i kraft.
Tirsdag, 4 april, 2017 - 16:51
Fag
Belastningsskader og sykemeldinger representerer betydelige kostnader i dagens samfunn. Investering i ansattes helse er derfor direkte lønnsomt for arbeidsgiver. Her er noen enkle tips basert på nyere studier.
Mandag, 27 mars, 2017 - 10:41
Nyhet
Storforbrukere av fossilt drivstoff kan nå få økonomisk støtte til innkjøp av elektriske kjøretøy og hydrogenbiler.
Fredag, 3 mars, 2017 - 12:04
Debatt
Det blåser en frisk kommune- og regionreformvind over landet. For de aktørene i Nord-Norge som har store vinnerambisjoner i kretsmesterskapene, er dette som rene fønvinden å regne.
Onsdag, 1 mars, 2017 - 13:45
Nytt om navn
Ann-Kristin Ditlefsen er ansatt som ny avdelingsleder i Ramirent Tromsø.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 09:09
Nyhet
Med kommunikasjonssatsningen Made in Norway ønsker Avinor å vise frem bedriftene som skaper det Norge som vi er i dag - og i fremtiden.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 11:53
Nyhet
15. mars samles aktører fra både akademia og næringslivet for å drøfte næringsrettede problemstillinger ved Norges Arktiske Universitetet under Peter F. Hjort-seminaret.
Torsdag, 23 februar, 2017 - 09:05
Debatt
Det er nå all grunn til å advare mot nye omkamper som vil hindre utvikling i byen.
Tirsdag, 28 februar, 2017 - 15:40
Medlemsnyhet
Næringsforeningens medlemmer er velkommen til å delta på dialogmøte med byutviklingsavdelingen i Tromsø kommune den 20. februar.
Fredag, 10 februar, 2017 - 15:25
Nyhet
Markedsarbeidet for torsk og hyse i Storbritannia styrkes med 30 % i 2017. Samtidig blir det lagt inn innsats for å ruste sjømatnæringen for følgene av Brexit.
Onsdag, 8 februar, 2017 - 11:19
Nyhet
Tromsø markerer seg nå som en attraktiv cruisedestinasjon. Cruisenæringen er den delen av reiselivet som har størst vekst. I Tromsø tar vi imot cruisegjester både sommer og vinter.
Fredag, 3 februar, 2017 - 15:07
Nytt om navn
Etter 22 år i stiftelsen tar Stein M. Markussen over roret. Kåre Geir Lio går av, men fortsetter som programleder.
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:26
Medlemsnyhet
Etter 31 år i Norge forsvinner merkevaren Proffice fra den norske bemannings- og rekrutteringsarenaen, men gjenoppstår samtidig som Randstad (utleie) og Dfind (Rekruttering og omstilling). Det synes vi i Nord-Norge er en god nyhet!
Torsdag, 12 januar, 2017 - 14:56
Nyhet
24. og 25. januar finner du et innholdsrikt program, skreddersydd for næringsaktører som opererer i nord.
Mandag, 16 januar, 2017 - 10:54