Business Improvement District (BID)

Business Improvement District (BID) er et avgrenset geografisk område, der næringsdrivende – etter avstemming – vedtar at de skal investere i næringsfremmende tiltak som styrker områdets konkurranseevne. Disse tiltakene skal komme i tillegg til dem kommunen selv har ansvar for å finansiere og gjennomføre.
Torsdag, 2 oktober, 2014 - 13:33

Tromsø er verdens minste storby, hvor sentrum utgjør byens sjel og identitet. Vi har et kompakt bysentrum som kombinerer nærhet til naturen med småbyens sjarm og storbyens urbane kvaliteter. Det er det viktigste byområdet i Nord-Norge  – et reiselivsmål, handelsområde, kulturarena, boligområde og forretnings- og næringslivsknutepunkt.

Tradisjonelt har Tromsø sentrum vært et sentralt arbeidsplassområde med handel som den viktigste bærebjelken. Tidligere har også industrien, med Tromsø Skipsverft og Macks ølbryggeri vært karakteristiske tilskudd til sentrumsområdet. Flyttingen av disse har gitt plass til nye boliger og andre næringer i sentrum. I fremtiden vil et levende og attraktivt sentrum være av stor betydning for videre utvikling av storbyregionene. Vi må derfor ta grep for å sikre at sentrum også i fremtiden er et sted hvor det er attraktivt å bosette seg, etablere bedrifter eller besøke.

 

DSC_0036

En vitalisering av sentrum er ikke bare et tiltak for handelsstanden, men et tiltak som vil styrke den økonomiske bærekraften for alle næringsdrivende. Denne utviklingen må være basert på fakta og kunnskap – både om forholdene som fører til forvitring, og om relevante tiltak for å gjøre sentrum attraktivt og økonomisk bærekraftig.

Erfaring fra andre land viser at en norsk BID-ordning vil forbedre ressursutnyttelsen og øke forutsigbarheten for de involverte ved at det legges til rette for et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom de berørte aktørene. Samarbeidet bygger på erkjennelsen av at næringsdrivende på en rekke områder sammen kan få til langt bedre tiltak og løsninger enn om de opptrer hver for seg. Premien som har fulgt med BID i andre land er økte inntekter for butikker og næringsdrivende, flere ansatte innen næringsområdet, økte eiendomsverdier, større engasjement og medvirkning fra offentlige myndigheter, folkevalgte og publikum, samt økt eierskap og ansvar i fellesområder.

Styrket vitalisering og konkurransekraft

Hensikten er å formalisere et  samarbeid som sikrer bred deltagelse fra alle næringsdrivende i sentrum. For på den måten bidra til tiltak og løsninger for vitalisering av sentrum på en måte som er bedre enn hva hver enkelt får til alene.BID-forside

God sentrumsutvikling vil styrke sentrums økonomiske bærekraft og konkurransekraft. Dette bidrar til å vitalisere sentrum til glede for byens borgere og tilreisende, handelsstanden og andre næringsdrivende.

I Norge er Stavanger, Trondheim, Lillehammer og Brekstad pilotbyer for en norsk BID-ordning.

Lære av 44 år med suksess fra andre land med BID

I 1970 ble BID innført i Bloor Village i Toronto, Canada. Ordningen regnes i dag som det viktigste enkeltvirkemiddelet for forpliktende samarbeid, utvikling og vitalisering av byer i flere deler av verden. På verdensbasis er det 2 500 BID-områder, og rundt 60 000 BID-lignende områder. De fleste ordningene etableres for en periode for 5 år med mulighet for videreføring. En gjennomgående tendens er stadig økende tilslutning ved videreføring.

Sentrale kjennetegn ved ordningen er:

 • Initiert, drevet og styrt av næringslivet
 • Basert på vedtatt vitaliseringsplan med gyldighetsperiode på 5 år
 • Resultat av en demokratisk prosess der også gård- og grunneiere er involvert
 • Forpliktende for alle som inngår i ordningen
 • Hjemlet i lov

Sentrum er byens kjerneområde – et område som tradisjonelt har vært preget av detaljhandel, varehus, gallerier, restauranter, kulturinstitusjoner, samt offentlige og private serviceinstitusjoner og offentlige byrom som parker og torg.

BID har bidratt til:

 • Økte inntekter for butikker og andre næringsdrivende
 • Flere ansatte innen næringsområdet
 • Økte eiendomsverdier
 • Større engasjement og medvirkning fra offentlige myndigheter, folkevalgte og publikum
 • Økt eierskap og ansvar i fellesområder

 

Endret handelsmønster og næringsstruktur

Siden 50-tallet har det skjedd en rekke samfunnsendringer som igjen har endret sentrums funksjon:

Handelsmønstre: velstandsøkning og økt kjøpekraft, samt bilen som allemannseie, har ført til etterspørsel av nye produkter og større vareutvalg. Dette har ført til en fremvekst av «multibutikker» og kjøpesentre tilpasset bil utenfor sentrum.
Eiere og drivere: der gård- og grunneiere tidligere drev næring i egen gård, ser vi i dag at store deler av bygningsmassen eies av selskaper med annen postadresse. Utviklingen ser ut til å eskalere.
Varehandelen domineres av kjeder: antall virksomheter med lokalteierskap er nedadgående. Nasjonale og internasjonale kjeder dominerer varehandelen. Fra et forbrukerperspektiv kan dette være positivt, men for vitalisering av sentrum er det en utfordring. Kjedebutikker er i stor grad leietakere med kortsiktig perspektiv på driften. De lokale butikklederne har begrenset beslutningsmyndighet, noe som vanskeliggjør deltagelse i lokale fellestiltak.
Uteliv og tjenesteyting: sentrum omfatter i større og større grad også uteliv, servering, kulturtilbud og annen tjenesteyting. Disse står ofte utenfor sentrumssamarbeidet, på tross av at de er viktige tilskudd til bybildet. De er av stor betydning for livet i sentrum, og bør derfor nære en del av sentrumsarbeidet.

Identifiserte fordeler og ulemper ved BID-ordningen

Fordeler:

 • Modellen gir eiere, drivere, kommunen og andre aktører innenfor et geografisk område mulighet til å utvikle området samme
 • Eiere og næringsdrivende får en høyere avkastning av sin virksomhet med en velfungerende BID-ordning.
 • BID forbedrer konkurransesituasjonen og gir en mer rettferdig fordeling av kostnader til fellestiltak.
 • Ordningen synliggjør en type stordriftsfordeler som er attraktive for nye aktører og kunder.

Ulemper:

 • BID fører til at eiendomsprisene øker, og dermed kan leieprisene gå opp.
 • Ordningen kan over tid føre til omfordeling av typer næringsvirksomhet.
 • Spørsmål om en vellykket BID-ordning løser problemet det var ment å løse, eller om det flyttes til et annet område.
 • Når BID er etablert etter de reglene som gjelder er det få muligheter for korreksjon i avtaletiden.

 

Anbefalt modell

Rapporten «Vitalisering av sentrum – en norsk BID-ordning» ble overrakt statsråd Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 23. mai 2014. Rapporten anbefaler en innføres en norsk BID-ordning basert på «Forvaltningsmodellen».

Les mer om BID hos NSU – Norsk Sentrumsutvikling.

 

Forvaltningsmodellen må hjemles i en egen lov, «Lov om vitalisering av sentrum og bymessige tettsteder» (Vitaliseringsloven).

 • Formålet med loven er å itlrette legge for et formalisert og forplitkende samarbeid mellom næringsdrivende for å vitalisere sentrum i byen.
 • Loven skal også fremme samarbeidet mellom næringsdrivende og kommunen.
 • Ordningen skal supplere kommunens egne planer, og styrke driftssiden i kommunens tiltak i sentrum.
 • Næringsdrivende i sentrum betaler for vitaliseringstiltakene, og disse skal derfor avgjøre om BID-ordningen etableres.

NSU har i arbeidet med BID lagt vekt på å finne nye verktøy g virkemidler som kan bidra til å snu negativ utvikling og samtidig gi et bedre grunnlag for samarbeid mellom de ulike aktørene i sentrum.

Det har vært særs viktig å beskrive en BID-ordning som er enkel, gjennomførbar og som kan benyttes av alle bysentrum og tettsteder, uavhengig av størrelse. NSU har i sin vurdering av ulike BID-ordninger vektlagt:

 • Grunneiernes interesser/roller
 • Næringslivets interesser/roller
 • Kommunens- og offentlige myndigheters oppgave, roller/interesser
 • Hvilken løsning som antas vil kunne oppnå støtte og bli vedtatt
 • Demokratiske prosesser
 • Obligatorisk vitaliseringsplan
 • Samarbeid med kommunen
Tromsø kommune har stilt seg bak initiativet vårt om å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022, og inviterte i oktober Næringsforeningen i Tromsøregionen med sine fagråd inn til rådhuset med ett mål for øye; å lære mer om hverandres utfordringer.
Søndag, 14 oktober, 2018 - 15:13
Onsdag åpnet vi Næringslivets Hus for å samle ledere fra små og mellomstore bedrifter til et frokostseminar for å fortelle forskere fra UiT om sin arbeidshverdag.
Fredag, 12 oktober, 2018 - 08:07
Regjeringens forslag til statsbudsjett legger vekt på å holde finanspolitikken rolig ved ikke å legge føringer for rentebane og kronekurs. Selv med stabile finanspolitiske rammer, er det likevel flere avgifter som begrenser vekst i næringslivet. Disse må også adresseres skal vi nå vårt potensial.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:27
Handelshøgskolen ved UiT og næringslivet skal samarbeide om forskning for bedre ledelse av små og mellomstore bedrifter i nord.
Mandag, 1 oktober, 2018 - 15:58
Styret i Næringsforeningen i Tromsøregionen har hentet inn nye krefter.
Onsdag, 26 september, 2018 - 09:22
Nå styrker vi vårt samarbeid med Karriere.no som leverer denne tjenesten. Vi ønsker å gir våre medlemmer muligheten til å synliggjøre både ledige og fremtidige stillinger gjennom våre kanaler og på www.karriere.no. Alle bedrifter får uten kostnad tilgang å vise sine jobbmuligheter. Vi håper alle bedrifter i regionen benytter seg av denne muligheten. Engasjer deg og bidra til ytterligere å løfte frem hvilke muligheter som finnes.
Fredag, 7 september, 2018 - 13:55
Fredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.
Tirsdag, 19 juni, 2018 - 10:20
Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt seg et mål om 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Vårt første tiltak er å etablere en samhandlingsarena der næringslivet og Tromsø kommune skal løse utfordringene vi har i dag.
Onsdag, 20 juni, 2018 - 11:14
Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte med påfølgende sommerfest sammen med Tromsø Sentrum 13. juni 2018 i nye Robukta Lodge. NB: Årsmøtepapirer oppdatert 06.06.2018.
Onsdag, 30 mai, 2018 - 16:51
Vi ser fram til å ønske våre to nye ansatte, Emilie E. Isaksen og Lars Bjørkli, velkommen til Næringsforeningen i Tromsøregionen. 
Fredag, 27 april, 2018 - 15:36
Det første steget på veien til 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 ble tatt torsdagsmorgen. Over 100 personer fra ulike næringer og offentlig forvaltning var samlet på Scandic Ishavshotel for Mulighetskonferansen 2018. Her delte de deres tanker om hvordan målet kan nås.
Fredag, 20 april, 2018 - 08:52
Vi mener Tromsøregionen bør ha som mål å skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Derfor inviterer vi næringslivet til å fortelle hvor de ser muligheter for vekst.
Tirsdag, 10 april, 2018 - 06:00
17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.
Mandag, 19 mars, 2018 - 08:15
I januar flyttet FLOW inn i nye lokaler og tilbyr fast kontor eller tilgang til felles arbeidssoner som gir deg større fleksibilitet, eller mulighet til å ta en dag borte fra ditt vante miljø, få nye impulser og bli inspirert.
Fredag, 23 mars, 2018 - 11:16
Økonomilederforumet vårt har vært arrangert i mange år og er et populært møtested for de i underkant 20 medlemmene vi har, som nå åpner opp for å ta i mot flere.
Mandag, 29 januar, 2018 - 14:19
Som deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.
Mandag, 29 januar, 2018 - 15:11
Havbruksnæringen bidrar med betydelige verdier i Troms fylke. I 2015 kjøpte havbruksnæringen varer og tjenester for 5,4 milliarder kroner. Av disse innkjøpene gikk 2,3 milliarder kroner til bedrifter i Troms.
Fredag, 12 januar, 2018 - 06:00
Brasil, som tidligere ikke har tillatt reisende å importere varer med carnet, har nå snudd i saken. Så alle reisende som har behov for deklarere varer kan nå også gjøre det på reiser til Brasil.
Onsdag, 6 desember, 2017 - 11:12
Ringvirkningsanalysen - fiskeri for Troms Fylke 2017 er lansert og nedenfor kan du laste ned hele rapporten.
Mandag, 27 november, 2017 - 12:23
Vi ønsket å finne ut hvor mange milliarder kommunen tjener på fiskeri og havbruk og bestilte, sammen med Troms fylkeskommune, en ringvirkningsanalyse fra Nofima, som skulle finne nøyaktige tallene. I går lanserte vi analysen om fiskeri på årsmøtet til Fiskebåt Nord, som bl.a. viser at den fangstbaserte fiskerinæringen i Troms sysselsatte rundt 2.000 personer og bidro med 346 millioner kroner i skatt i 2015. Og at sjømaten vi fanger skaper betydelige ringvirkninger for fiskerihavna Tromsø og kystsamfunnene på yttersida. 
Fredag, 24 november, 2017 - 09:48
En ny undersøkelse om digitalisering, utført av Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med IT-spesialisten Atea, avslører at 25 prosent av våre medlemsbedrifter ikke opplever at deres arbeidsplass har tatt tilstrekkelige grep for å imøtekomme EUs nye personvernforordning.
Fredag, 3 november, 2017 - 13:59
Nyhet
Trude Nilsen (39) er ansatt som ny direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, hun begynner i stillingen 1. januar 2018. Trude vil bli Næringsforeningens ansikt og stemme utad,  og skal lede foreningens administrasjon som nå teller tre årsverk. Næringsforeningen representerer 850 bedrifter i Tromsøregionen og er den fjerde største næringsforeningen i Norge.
Tirsdag, 3 oktober, 2017 - 13:00
Nyhet
Næringsforeningen i Tromsø-regionen har ansatt Marianne Saus som administrativ leder, og Siren Somby som administrasjonsmedarbeider. De vil lede og bemanne Næringsforeningens kontor fremover. Engasjementene er midlertidig i påvente av tiltredelse av ny direktør.
Tirsdag, 19 september, 2017 - 13:12
Fag
Mulighetene har blitt mange ved annonsering av jobbmuligheter. Hvilke muligheter finnes og hvilke annonseplattformer bør din bedrift benytte?
Tirsdag, 27 juni, 2017 - 15:49